ผลการสอบคัดเลือกเยาวชน โครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-นานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 44 (พ.ศ.2548-2549)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีนักเรียนที่สอบผ่าน คือ
นายคิมห์ สิริยากุล ม.4/2 ไปประเทศสหรัฐอเมริกา/เหนือ
นายวิเศษ บำรุงวงศ์ ม.4/2 ไปประเทศญี่ปุ่น/ใต้
นายรณัยชนก ทองวิเชียร ม.4/1 ไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์/เหนือ
น.ส.นงนภัส ศักดิ์สมานพันธ์ ม.4/1 ไปประเทศฮังการี/เหนือ
สำรองภาคพื้นทวีปเหนือ คือ
นายพศิน อัธยาตมวิทยา ม.5/10 อันดับที่ 1
น.ส.หทัย บัลลพาภินันท์ ม.4/2 อันดับที่ 2
น.ส.สิระฎา สมศักดิ์เสริม ม.5/9 อันดับที่ 3
น.ส.สิริกาญจน์ ตายนะศานติ ม.4/2 อันดับที่ 4
น.ส.ขนิษฐา ต่อเจริญ ม.4/2 อันดับที่ 5
น.ส.กาญจนา กวางแก้ว ม.4/1 อันดับที่ 6
ด.ช.ดุษฎี เตือนอุดมศีล ม.4/2 อันดับที่ 7
น.ส.ชนกพร นุ่นวิเชียร ม.4/2 อันดับที่ 8