มูลนิธิการศึกษาภูเก็ตวิทยาลัย

       มูลนิธิการศึกษาภูเก็ตวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นด้วยการเสนอความคิดของ นายสุเทพ ภัทรปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   โดยพิจารณาเห็นว่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไม่ได้จัดตั้งมูลนิธิการแจกทุน ทุกปีโรงเรียนต้องขอความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า   พ่อค้าประชาชนเพื่อนำเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเหล่านี้มามอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ ซึ่งโรงเรียน   ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี หากจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นก็จะได้นำดอกผลมาจัดเป็นทุนการศึกษาได้ทุกปี     จดทะเบียนเป็นมูลนิธิให้ชื่อว่า "มูลนิธิการศึกษาภูเก็ตวิทยาลัย"เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2530
คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาภูเก็ตวิทยาลัย
กรรมการกิตติมศักดิ์
1. ดร.ไมตรี บุญสูง
2. คุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง
กรรมการที่ปรึกษา
1. นายถาวร ตันติศิริไพบูลย์
2. น.พ.อนุโรจน์ ธารศิริโรจน์
3. นายบัณฑิต ชุมรักษ์
4. นายสุเทพ ภัทรปกรณ์ นายทวีสุวัณณาคาร
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาภูเก็ตวิทยาลัย
1. นายณรงค์ หงษ์หยก ประธานกรรมการ
2. นายมนัส ศุภศรี รองประธานกรรมการ
3. ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
4. นายภควรรษ สมบูรณ์ กรรมการ
5. นายจำรัส สมพรานนท์ กรรมการ
6. นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ กรรมการ
7. นายอำพน ธีรสุวรรณจักร กรรมการ
8. น.พ.บัญชา คันฉ่อง กรรมการ
9. นายอิสสระ กิ่งแก้ว กรรมการ
10. นายถาวร สถาวโรดม กรรมการ
11. ว่าที่ ร.ต. เสริม ธัญประสาท กรรมการ
12. นายมาโนช สืบศักดิ์ กรรมการ
13. นายขัมน์ สุขาพันธุ์ กรรมการ
14. นายประกิจ เพ็ชร์วรุณ กรรมการ
15. นางสาววรรณวิไล ลีนะนิธิกุล กรรมการ
16.     กรรมการ
17. นายวราวุธ วิสิฐพาณิชกรรม เหรัญญิก
18. รองผู้อำนวยการกลุ่ม   เลขานุการ
19. หัวหน้างานแนะแนว ผู้ช่วยเลขานุการ