ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
         
1 นายณัชพล เผ่าทิพย์จันทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์
2 นายณัฐพล โกยสมบูรณ์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ บัญชี
3 นายณัฐวุฒิ พรนิมิตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์
4 นายดนัย ภววัฒนานุสรณ์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ แพทยศาสตร์
5 นายธงไท เธียรสุคนธ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ แพทย์ชนบท
6 นายธนพล ชุมนาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทย์
7 นายพิชัยพร แซ่ตัน มหาวิทยาลัย ศิลปกร ปิโตรเคมี
8 นายภารุจ หลิมสมบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรม
9 นายวิษุวัต ศุทธากรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหาร
10 นายอัศวิน เวชากุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทย์
11 นายธนพงษ์ เจนการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทย์
12 นายพลกฤษณ์ ยี่สิ้น มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาศาสตร์
13 น.ส.ฉันธนา สิงดำ มหาวิทยาลัย ต่างประเทศ(ทุน odos)  เรียนต่อต่างประเทศ/ญี่ปุ่น
14 น.ส.ปิยวรรณ ยงชูยศ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ BBA
15 น.ส.พิมพกานต์ ตันติธรรมวงศ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ แพทย์ชนบท
16 น.ส.พิมพิกา ตันติธรรมวงศ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ทันตแพทย์
17 น.ส.ภัทริน เกกินะ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ทันตแพทย์
18 น.ส.อรนิดา ชีวไมตรีวงศ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ แพทย์ชนบท
19 น.ส.กนกพร หาญสมุทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทย์
20 น.ส.กิติยา ขวัญเซ่ง มหาวิทยาลัย ศิลปกร เภสัช
21 น.ส.ชิดชนก หอธรรมอนันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชี
22 น.ส.ประวีณา ต่อวงศ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เภสัช
23 น.ส.พิชญา การเจริญพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชี
24 น.ส.ภัทรา พรกุลวัฒน์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์
25 น.ส.ภัทรา รักษาคาม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เภสัช
26 น.ส.ลลิดา เหลืองประดิษฐ์กุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์
27 น.ส.อภิญญา จริยสุนทรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทย์
28 น.ส.อรอุษา แซ่โป มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เภสัช
29 น.ส.อาภาภรณ์ ตันสกุล มหาวิทยาลัย มหิดล สัตวแพทย์
30 น.ส.กัลยา ยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทย์
31 น.ส.จันทร์เพ็ญ เหล่าปทุมวิโรจน์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ บริหาร
32 น.ส.จิตนันท์ วงศ์รักษ์งาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรม
33 น.ส.ณิชมน ณ นคร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เภสัช
34 น.ส.ปุญญิศา งานกรณาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เภสัช
35 น.ส.วรางคณา ญาณไพศาล มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์
36 น.ส.วราพร ลิ่มชูเชื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถิติ
37 น.ส.อุบลกาญจน์ ศุภวิริยากร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บัญชี
38 น.ส.ณัฐนีย์ สวัสดิเวช มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เภสัช
39 น.ส.ศิศิรี พงศ์วิวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย BBA
ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
         
1 นายกบินทร เทพวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์
2 นายคณิน ลิ่มสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตร์
3 นายจิรเมธ ตันติธาดาพิทักษ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์
4 นายเฉลิมเกียรติ บุญฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรม
5 นายชัยภพ ลีลาศิลปศาสน์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิศวกรรม
6 นายนัทธพงศ์ เชื้อสัสดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรม/ไฟฟ้า
7 นายปัทม์ วัลยะเพ็ชร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวกรรม/คอมพิวเตอร์
8 นายวรวัส ถิ่นสาคู มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การตลาด
9 นายภัทร ธนกิจจานนท์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
10 นายเริงศักดิ์ วงศ์บุญยกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาการจัดการ
11 นายลิขิต หวังเกียรติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิศวกรรม
12 นายวรพล วงศ์วัฒนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมอินเตอร์
13 นายวัชริศ ตันติธรรมวงศ์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรม/อิเลคทรอนิค
14 นายวิญญู อิทธิวราภรณ์กุล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรม/เคมี
15 นายศิวัช ธีระจารุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทย์
16 นายสมบุญ ขอถาวรทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์
17 นายสิทธิชัย คำภีระ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ทันตแพทย์
18 นายสิรวัชร์ อนันต์ตันติกุล มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ บริหาร
19 นายสุวิชชา ทิพย์วิทย์ สถาบันการบินพลเรือน การบิน
20 นายเสกข์ ศีตมโนชญ์ มหาวิทยาลัย ต่างประเทศ(ทุน APU)  เรียนต่อต่างประเทศ/ญี่ปุ่น
21 นายอดิศร รัชนิพนธ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิศวกรรมปิโตรเคมี
22 นายทวี หลีณรงค์ธร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาปัตย์
23 น.ส.ณัฎฐยา เพชรล่อเหลียน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ บัญชี
24 น.ส.ปิยาภรณ์ ตันติพิสิษฐ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์
25 น.ส.รัฐฐยา สวัสดิ์รักษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมบริการ
26 น.ส.ศิริพร ลิ่มสกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวกรรม
27 น.ส.สุนีย์รัตน์ รุจีมาศ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์
28 น.ส.นัฐิกา รัตนากรกุล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ลาดกระบัง เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 น.ส.บุณยาพร เพชรเหมือน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตร์
30 น.ส.อรณิช สวนะคุณานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตร์
31 น.ส.กลางทอง สุขเจริญ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์
32 น.ส.เกศราภรณ์ เมฆพยับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์
33 น.ส.มณฑลี เกียรติศักดิ์โสภณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตร์
34 น.ส.สโรชา สุนทรทิพย์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต บริหาร
35 น.ส.ชนิตา พันธุ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต บริหาร
36 น.ส.นวพร ตามภานนท์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเมดาทรอนิก
37 น.ส.พิมพ์รตา เก้าแสง มหาวิทยาลัย ศิลปากร เทคโนโลยีการอาหาร
38 น.ส.อังสนา สุวรรณรัฐภูมิ มหาวิทยาลัย ศิลปากร เทคโนโลยีการอาหาร
39 น.ส.จิตรวดี อ๋องสกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เภสัชกรรม
ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
         
1 นายชานนทร์ ดิษฐาน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์
2 นายณัฐพงศ์ แก้วบำรุง มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ บัญชี
3 นายถิรวัฒน์ จิ้วผกานนท์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ แพทย์ชนบท
4 นายธนศักดิ์ อุดมเจริญวงศ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา ศิลปศาสตร์/ดนตรีสากล
5 นายนิธิชัย ชัยพิริยะพงศ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ บัญชี
6 นายพลวัต เกิดทรัพย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พาณิชย์นาวี
7 นายวิทวัส จีวะรัตน์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรม/โยธา
8 นายศุภโชค ชูแก้ว มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรม/อิเล็กทรอนิก
9 นายสกรรจ์ ธารสิริโรจน์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์
10 นายสมเกียรติ เจียรนัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
11 นายนพดล ชูเศษ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์
12 นายพนมกร หลงแก้ว มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์
13 นายศักย์ แซ่ว่อง มหาวิทยาลัย ศิลปกร วิศวกรรมปิโตรเคมี
14 นายเสถียรพงษ์ แกล้วชิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์
15 น.ส.พรวลี เอี๋ยวพานิช มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาการจัดการ/อินเตอร์
16 น.ส.มธุรา เวียงพลละออม มหาวิทยาลัย สุรนารี วิศวกรรมศาสตร์
17 น.ส.รัชรีพร ทวีวงศ์สุนทร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์
18 น.ส.นงนุช โกยสมบัติ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาตร์
19 น.ส.กนกรัตน์ ฐิติมานะกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
20 น.ส.ญาณิศา สงวนทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์
21 น.ส.นวลจิรา รักญาติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ
22 น.ส.นันทกานต์ พังงา มหาวิทยาลัย ศิลปกร วิทยาศาสตร์
23 น.ส.สิริพร ณรงค์ทอง มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เภสัช
24 น.ส.โสมนัส เรืองวรุณวัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวกรรม
25 น.ส.กานต์ธิดา พวงมณี มหาวิทยาลัย รามคำแหง บริหารธุรกิจ
26 น.ส.จันทราภา บุญตันตราภิวัฒน์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาปัตยกรรม
27 น.ส.ฐนิตา ตั้งจิตต์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เภสัช
28 น.ส.ฐาปะนีย์ ลิมาจิรากร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์
29 น.ส.บุษรา โกยกุล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาปัตยกรรม
30 น.ส.เบญจมาศ ลีลานภาภรณ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาการจัดการ
31 น.ส.ปวิตรา บุรีรักษ์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาปัตยกรรม
32 น.ส.เพชริน รัตนพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
33 น.ส.รัตนากร แสนศักดิ์ มหาวิทยาลัย ขอนเก่น วิศวกรรม
34 น.ส.ศศิพร รัตนพงศ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ศึกษาศาสตร์
35 น.ส.สุธิดา ชุ่มใจ วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี/ตรัง พยาบาล
36 น.ส.สุพัฒตรา นาวารักษ์ มหาวิทยาลัย หอการค้า บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
37 น.ส.ณัฐนที นิยมเดชา มหาวิทยาลัย มหิดล พยาบาล
38 น.ส.กนกวรรณ สมผลึก มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เศรษฐศาสตร์
39 น.ส.พฤษวรรณ ชูชิต มหาวิทยาลัย สุรนารี วิศวกรรมศาสตร์
ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
         
1 นายคุณากร หลีสกุล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ลาดกระบัง วิศวกรรม/โทรคมนาคม
2 นายธิติ ติ้วสิขเรศ มหาวิทยาลัย รังสิต บริหาร เอกบัญชี
3 นายนพพล เมืองเพชร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ พืชศาสตร์
4 นายพงศ์พัฒน์ ธารธรรมมงคล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมโยธา
5 นายพงศ์วริศ รักษ์วงศ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต อุตสาหกรรมบริการการจัดการโรงแรม/นานาชาติ
6 นายพิพัฒน์ อังศุภมงคล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ลาดกระบัง วิศวกรรม/ไฟฟ้า
7 นายวรวุฒิ ออวัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
8 นายวรุตม์ ลิ่มชูเชื้อ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
9 นายวิศวุฒิ กิไพโรจน์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ลาดกระบัง สถาปัตรยกรรม
10 นายวีรวัฒน์ ดนตรีเจริญ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาปัตรยกรรม
11 นายส่งศักดิ์ อัครวิทยาธร มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต รัฐศาสตร์
12 นายอำนาจ หาญประสานกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(สิรินธร)
13 นายพิชชากร ลีลาเศรษฐกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เภสัช
14 นายพลากร ลูกอินทร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/สุราษฎร์ การจัดการอุตสาหกรรม
15 นายอนรรฆ สินจำเริญ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
16 นายราชวัตร สำแดง มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวกรรมซอฟแวร์
17 นายธนาวุฒิ ศรีสุข มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พาณิชย์ การบัญชี
18 นายปกรณ์ พรหมแก้ว มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต นิติศาสตร์
19 นายสมชาญ รัตนรังษี มหาวิทยาลัย ทักษิณ วิทยาศาสตร์/ชีวะ
20 น.ส.ณิชมน ม้าทอง มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ บัญชี
21 น.ส.บุษบากร ณ นคร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(สิรินธร)
22 น.ส.รัชนาฏ ลิมป์ศุภฤกษ์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
23 น.ส.จิราพร เจริญรัตน์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต วิเทศธุรกิจจีน
24 น.ส.พิมพ์รัก มัธยมภพภิญโญ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บัญชี
25 น.ส.ลัดดาวรรณ บุญรักษ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
26 น.ส.วลัยลักษณ์ พิริยะพฤทธิ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์(กำแหงแสน) วิทยาการคอมพิวเตอร์
27 น.ส.สิริมา มนต์ภาณีวงศ์ มหาวิทยาลัย อาเชี่ยน BBA
28 น.ส.สุธินี นิลวดี สถาบันการบินพลเรือน เทคโนโลยีการบินบัณฑิต
29 น.ส.อรอนงค์ แซ่หลิม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต อุตสาหกรรมการโรงแรม
30 น.ส.ธนียา นันทาพจน์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
31 น.ส.ศศิวิมล สมบัติศิริ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวะ
32 น.ส.นฤมล เลี้ยงพันธุ์ มหาวิทยาลัย ลาดกระมัง วิศวกรรมไฟฟ้า/โทรคมนาคม
33 น.ส.ชลลดา อินทผลา มหาวิทยาลัย รังสิต เศรษฐศาสตร์
34 น.ส.สุดาภรณ์ เปลี่ยนทอง มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต คอมพิวเตอร์
35 น.ส.ฐิติญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
36 น.ส.จุฑาวรรณ โอฬารประวิตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เภสัช
37 น.ส.ศิรประภา ติปะยานนท์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ บริหารธุรกิจ 
38 น.ส.มัทนียา สมศักดิ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสุราษฎร์ ธุรกิจการบิน
39 น.ส.สิริลักษณ์ สืบสอาด มหาวิทยาลัย มหิดล พยาบาล
40 น.ส.อัจฉราภรณ์ โอฬารฤทธิรงค์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต วิเทศธุรกิจจีน
41 น.ส.ธัญญานี ฐิติกุลรัตน์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
         
1 นายกิตติวินท์ พิภพวัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
2 นายเกษมสิทธิ์ สามศรีโพธิ์แก้ว มหาวิทยาลัย ศิลปกร วิศวอุตสาหกรรมอาหาร
3 นายคมสิญจน์ เครือวัลย์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
4 นายจักริน จิตต์เกือ้ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิเทศศาสตร์
5 นายชุติพงศ์ ตันติสหัสรังสี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิเทศธุรกิจจีน
6 นายณัฐพงศ์ ปิยนามวาณิช มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิติศาสตร์
7 นายณัฐพล เพชรรัตน์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง นิติศาสตร์
8 นายณัฐภูมิ วิมลพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บัญชีการเงิน
9 นายดนุพงค์ นาราภักดีสกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ
10 นายทัศพล พละวงศ์ มหาวิทยาลัย หอการค้า บริหารธุรกิจ
11 นายธนารักษ์ เพ็ชร์มุข มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต บริหารธุรกิจอิเลคทรอนิก
12 นายธีรวัฒน์ เทวบุตร ไม่ศึกษาต่อ    
13 นายธีรวัฒน์ สงค์โข มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต บริหารธุรกิจอิเลคทรอนิก
14 นายธีระวัฒน์ ทองโอ มหาวิทยาลัย รามคำแหง รัฐศาสตร์
15 นายพยุพล เกิดผล มหาวิทยาลัย หอการค้า บริหารธุรกิจ
16 นายพิชัย สร้อยสน มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์
17 นายพิทยา สกุลจันทร์ วิทยาลัยดุสิตธานี การจัดการครัวและอาหาร
18 นายพีระพงศ์ กำไล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ
19 นายภูมิภัทร ลาภนิยม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์
20 นายระพีพัฒน์ ตันสกุล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 นายวีรวัฒน์ จันทรวิภาดา มหาวิทยาลัย หอการค้า  
22 นายสุริยา สกุลชิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง รัฐศาสตร์
23 นายอดิศร ขวัญพรหม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
24 นายอนุรักษ์ กักกอ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสงขลา การแสดง
25 นายอรรถวิทย์ ทองเสมอ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต การเกษตร
26 นายเอกพล โอมฤทธิ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
27 นายปฏิณญา ยอดแก้ว มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/หาดใหญ่ รัฐประศาสนศาสตร์
28 นายจารุวัฒน์ กองเงิน มหาวิทยาลัย รามคำแหง รัฐศาสตร์
29 นายกฤษฎา อาจานาฝาย มหาวิทยาลัย ราชมงคลพระนคร การประมง
30 นายอภินันท์ เอี่ยมวรกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ธุรกิจอิเลคทรอนิก
31 นายธีรภัทร์ มณี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ทรัพยากร
32 น.ส.จุฑามาศ เสริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ สาธารณสุข
33 น.ส.ธมลวรรณ ปลูกไม้ดี มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต สาธารณสุข
34 น.ส.มะลิทอง เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต การท่องเที่ยว
35 น.ส.วัลญา ไม่สะพร่าว มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต  
36 น.ส.ศศิประภา แซ่ตัน มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมบริการ
37 น.ส.วันทิวา ผึ่งฉาย มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต นิเทศศาสตร์
38 น.ส.ภรณ์นภา รัตนพงษ์ มหาวิทยาลัย นเรศวร สาธารณสุข
39 น.ส.ธาราทิพย์ นิลรักษ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต บัญชีการเงิน
40 น.ส.กุสุมา ทำนากล้า มหาวิทยาลัย ทักษิณ สาธารณสุข
ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
         
1 นายกฤษฎา ณรงค์ทอง มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูก็ต วิศวกรรม
2 นายเกษมรัตน์ พจนารถโกมล มหาวิทยาลัย หอการค้า  
3 นายจรัส โกยสิน มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต วิศวกรรม
4 นายณัฐวุฒิ มณีรัตน์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์  
5 นายทศพล ทิพยวงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต ธุรกิจอิเลคทรอนิก
6 นายธนพงศ์ แก้วบางพูด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิศวกรรม
7 นายธนพล สุขนิคม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์
8 นายธนภัทร ลีลารุจิวงศ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต การโรงแรม
9 นายธนากร มาแสง มหาวิทยาลัย ราชภัฎจันทร์เกษม  
10 นายธนินทร พลับสิงห์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ บริหาร
11 นายธรรมปพน เสน่ห์พร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 นายนรินทร ฐิตวิริยะ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
13 นายนิทัสน์ อารีรอบ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ การท่องเที่ยว
14 นายบุญเลิศ แพทย์ขิม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
15 นายพุฒิพงศ์ ชาตะสุชาติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิศวกรรม
16 นายวสันต์ ชูชาติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
17 นายวสันต์ ทองเต็ม มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต บริหาร
18 นายวิทวัฒน์ มัจฉาเวช มหาวิทยาลัย ทักษิณ รัฐศาสตร์
19 นายวิโรจน์ กีรติวัฒนานุศาสน์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ทรัพยากรธรรมชาติ/เกษตรศาสตร์
20 นายสรไกร เผือกพิพัฒน์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
21 นายสุธี ภักดีวงศ์ มหาวิทยาลัย นเรศวร สถาปัตยกรรม
22 นายอนุรักษ์ หย่องก๊ก มหาวิทยาลัย ทักษิณ เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
23 นายรุจิระ จินะเสนา มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต การตลาด
24 นายทวีศักดิ์ เจนรบ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต นิติศาสตร์
25 นายแสงเสรี แสงจันทร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์
26 นายพรเทพ อังกิตานนท์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรม
27 น.ส.กนกรัตน์ ศุภสำราญกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการอินเตอร์
28 น.ส.จันทร์นิภา จุงจิตร มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต การตลาด
29 น.ส.ปาราวดี อมตาชูมณี มหาวิทยาลัย กรุงเทพ บริหารธุรกิจ
30 น.ส.วรรณฤดี ศรีสมุทร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ปัตตานี พัฒนาสังคม
31 น.ส.วิภาลักษณ์ มณทิพย์สุนทร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต นิเทศศาสตร์
32 น.ส.อนงนาฎ สุกใส มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เศรษฐศาสตร์
33 น.ส.นิภาพร ภักดี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พยาบาล
34 น.ส.ลลิตา นำนาผล มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง บัญชี
35 น.ส.กาญจนา หนูพันธ์ขาว มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์
36 น.ส.อุมาพร จันระวาง มหาวิทยาลัย แม่โจ้ รัฐศาสตร์
37 น.ส.วลัยพร วันทอง มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต  
ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/7 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
         
1 นายกฤติวิชช์ สุทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัย หอการค้า วิศวคอมพิวเตอร์
2 นายกานพลู ยมโดย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3 นายกิตติศักดิ์ ทองลิ่ม มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
4 นายกิติศักดิ์ ชลศิริ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ รัฐศาสตร์
5 นายจำเริญ นิลพังงา มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต นิเทศศาสตร์
6 นายไชยสิทธิ์ แซ่อ๋อง มหาวิทยาลัย ศิลปากร สถาปัตยกรรม
7 นายณัฐศิริ นิลนพคุณ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต บริหารธุรกิจ
8 นายไตรรงค์ ผลเจริญ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9 นายเทพวัฒน์ จันทร์เมือง มหาวิทยาลัย หอการค้า นิติศาสตร์
10 นายธนพงษ์ นิตยาวีรวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาปัตยกรรม
11 นายธฤต บุญสูง มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิเทศศาสตร์
12 นายธัญกรณ์ บุรีรักษ์ มหาวิทยาลัย หอการค้า บัญชี
13 นายนรวิชญ์ บุญแต่ง มหาวิทยาลัย รามคำแหง นิติศาสตร์
14 นายปพนวิช ยิบมันตะสิริ ศึกษาต่อต่างประเทศ/ออสเตรเลีย  
15 นายพีรพัฒน์ สวัสดิเวช มหาวิทยาลัย สวนสุนันทา นิเทศศาสตร์
16 นายพูนทวี ตันติจันทโรจน์ ศึกษาต่อต่างประเทศ/ออสเตรเลีย  
17 นายมงคลกิตติ์ พงษ์นริศร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรม
18 นายมนต์ชัย ทิงเหม มหาวิทยาลัย รามคำแหง บริหารธุรกิจ
19 นายมาโนช คีรีพอน มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ
20 นายรวีวัชร์ วิรัชวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
21 นายรุจ อุราพรรณอนันต์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
22 นายฤทธาคนี ลีลานนท์ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต นิติศาสตร์
23 นายศรันธ์ หนูคง มหาวิทยาลัย หอการค้า วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
24 นายศิวกร วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ภูเก็ต วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
25 นายสมพจน์ เกลี้ยงเกตุ มหาวิทยาลัย รังสิต ศิลปกรรม/ภาพถ่าย
26 นายสุรพงษ์ ดีพันธ์ มหาวิทยาลัย หอการค้า บริหารธุรกิจ
27 นายสุรพล วงษ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ บริหารธุรกิจ
28 นายเอกพล แซ่อึ๋ง มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต เกษตรศาสตร์
29 นายจิรานุวัฒน์ ลักษณาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์
30 นายจามร วงศ์ขจร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์
31 นายนพรัตน์ ขอนดุสิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ การตลาด
32 นายสุทธิพงษ์ นิยม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
33 น.ส. อารี เรืองศรีเหมือน มหาวิทยาลัย รามคำแหง นิติศาสตร์
34 น.ส.ชุติมา นิเทศนพกุล มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาศาสตร์การอาหาร
35 น.ส.ณัฐธิดา ศรีนาค มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิศวกรรม/เทคโนโลยีการอาหาร
36 น.ส.ธิดารัตน์ บุญมี มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต วิทยาศาสตร์/เคมี
37 น.ส.นรารัตน์ เอกวานิช มหาวิทยาลัย หอการค้า บัญชี
38 น.ส.มรุนาถ กวีนันทชัย มหาวิทยาลัย รามคำแหง บริหารธุรกิจ
39 น.ส.จันทิมา ไกรปก มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต บัญชี
40 น.ส.พรหมธิดา แจ้งจิตต์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
41 น.ส.สุนันทา วินทอง มหาวิทยาลัย ทักษิณ ศิลปกรรม
42 น.ส.ขวัญหทัย สุขลิ่ม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
43 น.ส.รวิสรา แน่นแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เทคโนโลยีการเกษตร
ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/8 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
         
1 นายกรวิทย์ พงษ์ทิพย์พิทักษ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์/สกลนคร บัญชี
2 นายกรัชกร ธนะรัตน์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 นายกิตติ วิสุทธิ์สิริ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4 นายจาตุรนต์ ชูชุ่มชื่น มหาวิทยาลัย เกษตศาสตร์/สกลนคร บัญชี
5 นายเลิศไพบูลย์ กิจประสาน มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 นายฉัตรเทพ จันทร์แย้ม มหาวิทยาลัย มหิดล บริหารธุรกิจนานาชาติ
7 นายธาดาพงศ์ เลขสฤษดิ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
8 นายธีรพงศ์ หนูวงศ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต วิทยาศาสตร์-การออกแบบ
9 นายธีรพล เพ็ชรพันธ์ มหาวิทยาลัย มหิดล บริหารธุรกิจนานาชาติ
10 นายบรรพต จั่นสกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11 นายบริพนธ์ โพธา มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เกษตรศาตร์
12 นายปรุฬห์ จิรวัฒน์วาทิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 นายปิยะวัฒน์ สุทธิตันตยาภรณ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
14 นายมานพ คีรีพอน มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ บริหารธุรกิจนานาชาติ
15 นายวรพล ตันสกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาการจัดการ/รัฐประศาสนศาตร์
16 นายศตายุ ยอแสงรัตน์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
17 นายสรศักดิ์ ไกรทัศน์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง รัฐศาสตร์
18 นายเสรี โล่ห์วงรัตน์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
19 นายอภิชาต หิรัณยโสกากุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20 นายอภินันท์ ทองอินทร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์
21 นายเอกภพ สาเหล่ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มนุษยศาสตร์
22 นายอนุพงศ์ ทองสมบัติ มหาวิทยาลัย รามคำแหง  
23 นายต่อพงศ์ ศรีคณา มหาวิทยาลัย ศิลปากร ดุริยางคศาสตร์
24 นายจักรี โปฎก มหาวิทยาลัย มหิดล/กาญจนบุรี วิทยาศาตร์/ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
25 นายสุชาติ แซ่อุ๋ย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เกษตรศาตร์
26 นายอานุภาพ ทองทวีวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย เกษตศาสตร์ มนุษยศาสตร์/อังกฤษ
27 นายจักรชัย นกบรรจง มหาวิทยาลัย มหิดล วิศวกรรมโยธา
28 นายสมชาย มุขพันธ์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 นายมงคล คุนทา มหาวิทยาลัย ศิลปากร สถาปัตย์
30 น.ส.นีรชา สะราคำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาปัตย์
31 น.ส.ศรัญญา ประสานพันธ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
32 น.ส.ศิรินพร โอสถ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เทคโนโลยีสารสนเทศ
33 น.ส.สาลินี ศรีรัตน์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
34 น.ส.สิรินรัตน์ ขอค้า มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ
35 น.ส.มนัญญา โรมินทร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
36 น.ส.วราภรณ์ แกล้วทนงค์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เกษตรศาตร์
37 น.ส.อรวรรณ สิริวัฒน์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้า
38 น.ส.สุพรรษา อารี มหาวิทยาลัย ศรีปทุม บริหารธุรกิจ
39 น.ส.ขนิษฐา หย่าหลี มหาวิทยาลัย ศรีปทุม บริหารธุรกิจ
ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/9 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
1 นายกฤษณ์ อารีราษฎร์ มหาวิทยาลัย หอการค้า บริหารธุรกิจ
2 นายชวาล พานิชชีวะกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต อุตสาหกรรมบริการ
3 นายชิษณุพงศ์ นวลละออง มหาวิทยาลัย ราชภัฎเก็ต บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
4 นายณัฐพจน์ พิกุลทอง มหาวิทยาลัย กรุงเทพ มนุษย์ศาสตร์/อังกฤษ
5 นายต่อสิทธิ เจนจิตต์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิเทศศาสตร์
6 นายทวีศักดิ์ ศิวะคุณากร มหาวิทยาลัย กรุงเทพ บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
7 นายธนทัต รัตนคช มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ตรัง พาณิขยการคอมพิวเตอร์
8 นายธนพล ทิพย์ศรี มหาวิทยาลัย ทักษิณ นิติศาสตร์
9 นายธนา รักเหย้า มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต อุตสาหกรรมการโรงแรม
10 นายธรรมนูญ อนุจร มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต การโรงแรมและการท่องเที่ยว
11 นายธีรพงศ์ ผลทวี มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต การโรงแรมและการท่องเที่ยว
12 นายธีระยุทธ ศรีตังนันท์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง นิติศาสตร์
13 นายพงศ์พันธุ์ แซ่หงอ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต ครุศาสตร์/พละศึกษา
14 นายพรชัย สิริมงคล มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ
15 นายฤทธิชัย ณ นคร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต การโรงแรมและการท่องเที่ยว
16 นายวนิชพงศ์ สิทธิกรวณิช มหาวิทยาลัย รังสิต ศิลปกรรม
17 นายวรวิทย์ ณ ตะกั่วทุ่ง มหาวิทยาลัย รามคำแหง นิติศาสตร์
18 นายกิตติ เซี่ยงเห็น มหาวิทยาลัย รามคำแหง นิติศาสตร์
19 นายวัชรพล ไกรสิทธิ์ มหาวิทยาลัย หอการค้า บริหารธุรกิจ
20 นายวิทูรย์ อ่องเจริญ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
21 นายศรัณย์ ตันสกุล มหาวิทยาลัย ศรีปทุม นิติศาสตร์
22 นายศักสิทธิ์ ชาสุรินทร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
23 นายศุภฤกษ์ โบราณบุบผา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต การโรงแรมและการท่องเที่ยว
24 นายสถาพร หมั่นฝึก มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
25 นายสมศักดิ์ แซ่เอี้ยว มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
26 นายอนุพงศ์ ว่องไวประเสริฐ มหาวิทยาลัย ปทุมธานี นิเทศศาสตร์
27 นายอนุวัฒน์ เปรมปรีดิ์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ นิติศาสตร์
28 นายมนตรี สังวาลเพ็ชร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต ธุรกิจอิเลคทรอนิคส์
29 นายธนกร หงอสกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต นิเทศธุรกิจจีน
30 นายจักรกฤษณ์ คันธานนท์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง นิติศาสตร์
31 นายอรหัต แกล้ววาที มหาวิทยาลัย หอการค้า บริหารธุรกิจ
32 น.ส.กนกวรรณ คริสต์รักษา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
33 น.ส.ขนิษฐา บุตรชะม้อย มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ศิลปกรรม
34 น.ส.นพวรรณ ตันสุคตานนท์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ศิลปศาสตร์
35 น.ส.ภรณ์ทิพย์ วนิชกุล มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง บริหารธุรกิจ
36 น.ส.ปวีรา สุดรักษ์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง การโรงแรมและการท่องเที่ยว
37 น.ส.เรณุกา แสงมณี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต อุตสาหกรรมการโรงแรม
38 น.ส.เรือนทิพย์ กองเงิน มหาวิทยาลัย ศิลปากร อักษรศาสตร์
39 น.ส.สุจิตราภรณ์ ก้านกนก มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต นิเทศศาสตร์
40 น.ส.อรุณรัตน์ ทองสา มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต ศิลปศาสตร์/อังกฤษ
41 น.ส.ขนิษฐา เผ่าพัลลภ มหาวิทยาลัย รังสิต ศิลปกรรม
42 น.ส.ณัฐณิชา เจนธำรง มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ อักษรศาสตร์
43 น.ส.สิระฎา สมศักดิ์เสริม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศิลปกรรม
44 น.ส.ชนิตย์ดา ทัพไทย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต อุตสาหกรรมบริการ
ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
         
1 นายเกียรติศักดิ์ อาพัทธพงศ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต นิเทศศาสตร์
2 นายเฉลิมเกียรติ สุขเอียด มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
3 นายฐิติพงษ์ ขุนแกล้ว มหาวิทยาลัย ศรีปทุม สารสนเทศ
4 นายณัฐพร บุญฮก มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/หาดใหญ่ นิติศาสตร์
5 นายดนตร์ เยาว์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์
6 นายไตรรัตน์ ยอดบุตร มหาวิทยาลัย รามคำแหง มนุษยศาสตร์
7 นายธนโชติ นิยมรส มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต นิติศาสตร์
8 นายธวัชชัย จันพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตร์
9 นายธีรวัฒน์ งามแสง มหาวิทยาลัย ศรีปทุม นิเทศศาสตร์
10 นายนพพร สุขะเจริญศิริ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต การโรงแรมและการท่องเที่ยว
11 นายปรีชา น้ำหวาน มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต นิเทศศาสตร์
12 นายปวริศ เหมือนกู้ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต บริหารธุรกิจ
13 นายปวัตน์ สมรักษ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
14 นายพงษ์พันธ์ แพเพ็ชร มหาวิทยาลัย กรุงเทพ บริหารธุรกิจ
15 นายพิชัย คงราช มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต  
16 นายภานุพงศ์ พันธรักษ์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม บริหารธุรกิจ
17 นายรัชกร เสียงเอก มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิติศาสตร์
18 นายวาทิตย์ ลิมปนาวรวงศ์ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต นิเทศศาสตร์
19 นายสวราชย์ อภิไชยาวาทย์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์/ฝรั่งเศส
20 นายอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์/ฝรั่งเศส
21 นายศรนรินทร์ เลาวณาภิบาล มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ธุรกิจการบิน
22 นายพงษ์ศักดิ์ สุทธิมากร มหาวิทยาลัย กรุงเทพ บริหารคอมพิวเตอร์
23 นายปวงชน สังวรณ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ตรัง วิทยาการจัดการ
24 นายจักรกริช เกิดช่วย มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต บริหารธุรกิจ
25 นายชัชพล มีทรัพย์สิริ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ บริหารคอมพิวเตอร์
26 น.ส.กมลวรรณ ง้อสุรเชษฐ์ รอศึกษาต่อ    
27 น.ส.จิรนันท์ สมุทบาล มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต รัฐศาสตร์
28 น.ส.ภัทราวดี กลั่นสมจิตต์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มนุษยศาสตร์
29 น.ส.วิรงรอง ประกอบแสง มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต บริหารทรัพยากรมนุษย์
30 น.ส.ศศิวิมล อำลอย มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ นิเทศศาสตร์
31 น.ส.ศิริพร สุขารมย์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ บริหารธุรกิจ
32 น.ส.สุภกาญจน์ ฤทธิเดช มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต นิเทศศาสตร์
33 น.ส.ขวัญสมร คหาปนะ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต บริหารทรัพยากรมนุษย์
34 น.ส.นฤภร อยู่เย็น มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต บริหารทรัพยากรมนุษย์
ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/11 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
         
1 นายกฤตณัฐ สันติกุลาภิบาล มหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาการจัดการ(อินเตอร์)
2 นายกิตติทัต พิกุลทอง มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิเทศศาสตร์
3 นายจารุพงษ์ สงเคราะห์ มหาวิทยาลัย สวนสุนันทา บริหารธุรกิจ
4 นายเจนณรงค์ ลูกจันทร์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม สถาปัตย์
5 นายเชาว์วัฒน์ สิงห์ทอง มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต อุตสาหรรมการท่องเที่ยว
6 นายณัฐพงศ์ สาริยา มหาวิทยาลัย ศรีปทุม นิเทศศาสตร์
7 นายทินกร ประชุมพันธ์ ไม่ศึกษาต่อ    
8 นายธนกร รักเหย้า มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต บรรณรักษ์
9 นายธีรพล พิทักษ์ปกรณ์ มหาวิทยาลัย ศิลปกร อักษรศาสตร์
10 นายนพ แซ่ตั๋น มหาวิทยาลัย ศรีปทุม นิเทศศาสตร์
11 นายนิติ ธรรมฉันธะ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม นิเทศศาสตร์
12 นายปฐมพงษ์ สมิหลัง รอศึกษาต่อ    
13 นายปวริศ หิมมะ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิเทศศาสตร์
14 นายพงษ์อมร แย้มสรวล มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิเทศศาสตร์
15 นายพีระเดช วงศ์ทอง มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิเทศศาสตร์
16 นายยลกร เวชกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต การจัดการบริหาร
17 นายวรุศม์ พงศานนท์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิเทศศาสตร์
18 นายวัชรชัย ทองมี มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกจิการโรงแรม
19 นายวุฒิวิฑู แสงอรุณ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20 นายสุทธิพงษ์ วงษ์ตระกูล มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต นิติศาสตร์
21 นายอภิชิต กิจประยูร มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต นิเทศศาสตร์
22 นายอิทธิพณ แท่นชัยกุล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ นิติศาสตร์
23 นายพีระพันธุ์ ธรรมโอภาส มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิติศาสตร์
24 นายรุ่งโรจน์ รอดเสวก มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต การโรงแรม
25 นายปิยะเทพ ชูกาญจนะ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม นิเทศศาสตร์
26 น.ส.จริยา สร้อยสน มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ภูเก็ต การจัดการโรงแรม
27 น.ส.ชุติมา เผือกเพ็ชร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต นิเทศศาสตร์
28 น.ส.บุษบา ทองรอด มหาวิทยาลัย สงขลานคริทร์/ภูเก็ต การจัดการโรงแรม
29 น.ส.ประภาพรรณ ปัญญาสิริกุล มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต การบริหารทรัพยากรมนุษย์
30 น.ส.ฆณศร คะชาธาร มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต ธุรกจิการโรงแรม
31 น.ส.โสรดา เกิดผล มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต การบริหารทรัพยากรมนุษย์
32 น.ส.พนิดา เกรียงไกร มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต สารสนเทศ
33 น.ส.สุธิลักษณ์ ดำชุม มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต อุตสาหรรมการท่องเที่ยว
34 ศิริรัตน์ ไชยศิลปแสง ศึกษาต่อต่างประเทศ/ฝรั่งเศส(ทุนYFU)  
35 น.ส.พิชญา อัยรักษ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์/ตรัง พาณิชยการการจัดการท่องเที่ยว
36 น.ส.นพมาศ ยอดแก้ว มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต อุตสาหรรมการท่องเที่ยว
ติดตามผลการจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4   ของนักเรียน ม.6/12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
เลขที่ ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชา
         
1 นายกิจติชัย แซ่ตัน ไม่ศึกษาต่อ    
2 นายจิรนันท์ ธรรมดี มหาวิทยาลัย รามคำแหง บริหารธุรกิจ
3 นายเจษฎา สีดาว มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต บริหารทรัพยากรมนุษย์
4 นายเฉลิมพล คุ้มบ้าน มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต นิเทศศาสตร์
5 นายณรงค์ วงษ์นา โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี พาณิชยกรรม
6 นายดนุสรณ์ เพชรงาม มหาวิทยาลัย ศรีปทุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 นายเดี่ยว พิทักษ์กุล มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิเทศศาสตร์
8 นายนาราธร โสตถิกำแหง มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต คอมพิวเตอร์
9 นายบดินทร์ อาวัชนาการกูล มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต  
10 นายปชานน เจี่ยสกุล สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ศิลปกรรมศาสตร์
11 นายพงษ์ศักดิ์ ธงสอาด มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต นิเทศศาสตร์
12 นายพลนัฐ ทรงคุณ มหาวิทยาลัย รังสิต บริหารธุรกิจ
13 นายพิษณุ ชุมขวัญ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
14 นายภูเก็ต นิติขจรวรคุณ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต นิเทศศาสตร์
15 นายฤทัยรัตน์ พรหมจรรย์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต นิเทศศาสตร์
16 นายวิทยา ควรกล้า มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ศิลปกรรมศาสตร์
18 นายชาคริต ก้านกนก มหาวิทยาลัย รามคำแหง บริหารธุรกิจ
19 นายคชรัตน์ พิมานพรหม มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ
20 นายจักรพันธุ์ ทองตัน มหาวิทยาลัย ศรีปทุม เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 น.ส.กฤติกา ดิเรกวรานนท์ ไม่ศึกษาต่อ    
22 น.ส.ชุติมา อาศิรเมธี โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี พาณิชยกรรม
23 น.ส.ตรีนุช รอดเหลื่อม มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต นิเทศศาสตร์
24 น.ส.รุ่งทิวา สุธีวรรธนสกุล มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ
25 น.ส.อรไท ชูนวล ไม่ศึกษาต่อ    
26 น.ส.ศิวพร ตันติบรรณกุล มหาวิทยาลัย หอการค้า การตลาด
27 น.ส.สาธิตา ทองสกุล มหาวิทยาลัย ศิลปากร อักษรศาสตร์
28 น.ส.จันทิมา อนันต์วิวัฒน์กุล มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต  
29 น.ส.วิชุดา ไหมอ่อน ศึกษาต่อต่างประเทศ/จีน  
30 น.ส.ศยามล ตันติยาวรเวช มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ
31 น.ส.ชุติมา จำปาทอง มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ นิเทศศาสตร์
32 น.ส.อุไรพร โกยสินสก มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต การตลาด
33 น.ส.อนัตติยา จำปาดะ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต วารสารศาสตร์