bootstrap menu by Css3Menu.com
ที่ตั้งปัจจุบัน
เลขที่
73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
มีเนื้อที่
23 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
 
ทิศเหนือ
จดถนนนคร
 
ทิศตะวันออก
จดถนนเทพกระษัตรี
 
ทิศใต้
จดถนนชุมพร
 
ทิศตะวันตก
จดสถานีตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต
 
โทรศัพท์
0-7621-2075
 
โทรสาร
0-7621-3922
 
ชื่อเว็บไซต์
http://www.pkw.ac.th
 
E-mail
pkw@pkw.ac.th
     
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า – ขาว  
  สีฟ้า
หมายถึง ความสงบ ร่มเย็น สดใส และสวยงาม
  สีขาว
หมายถึง ความบริสุทธิ์ สว่าง รุ่งโรจน์ ความมีระเบียบแบบแผนมีความเชื่อมั่น และมีคุณธรรม
ภายในรั้วฟ้า - ขาวที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความบริสุทธิ์
     
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
 
     
คติพจน์ประจำโรงเรียน
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
บัณฑิตย่อมฝึกตน
     
เอกลักษณ์
ต้นแบบนักเรียนเก่ง โรงเรียนดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
อัตลักษณ์
ฉลาด (Smartness) แจ่มใส (Smile) จิตใจงาม (Spirit)
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้นำที่ดีขององค์กร ในศตวรรษที่ 21
บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา มุ่งสู่มาตรฐานสากล ด้วยระบบการบริหารเชิงคุณภาพ ด้วยวงจรคุณภาพ 3 มิติ
ตามเกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
2. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี ให้สอดคล้อง
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนตามสาขาวิชาชีพ
4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย และดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ระดับสากลนานาชาติ และเป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
6. การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำที่ดีขององค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
7. ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

8. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

     
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 
 
 
“พระพุทธพรภูเก็ตวิทยาลัยประทาน”
 
เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว โรงเรียนได้ขอพระราชทานนามนี้จาก สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆปรินายก และได้นิมนต์เกจิอาจารย์ มาทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2540 โดยคุณลือชัย ขอพันเลิศ เป็นผู้บริจาคเงินเป็นจำนวน 42,000 บาท สร้างพระพุทธรูป เนื่องในวโรกาส ครบรอบ
100 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ระลึก เป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประดิษฐ์ฐาน
อยู่ภายในวิหาร 100 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นศาลาทรงไทย คู่กับรูปหล่อจำลองขนาดเท่าองค์จริงของหลวงพ่อ 2 องค์ คือ
"พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณ-มุนีสังฆปาโมกข์" (หลวงพ่อแช่ม) อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) และ
"พระวิสุทธิวงศาจารย์- ญาณมุนี สังฆปาโมกข์" (หลวงพ่อเพรา พุทฺธสโร) อดีตอาจารย์ใหญ่ คนแรก ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
     
แผนผังบริเวณโรงเรียน  
     
1. อาคาร 1 (อาคารอำนวยการ)
2. อาคาร 2
3. อาคาร 3
4. อาคาร 4
5. อาคาร 5
6. อาคาร 6
7. ป้อมยาม
8. อาคารหอสมุด 100 ปี
9. วิหารหลวงพ่อเพรา
10. สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครองและครู
งานพัสดุและยานพาหนะ
11. ห้องน้ำนักเรียนหญิง บานไม่รู้โรย
12. สนามบาสเกตบอล
13. ทำเนียบรัฐบาลนักเรียน
14. สำนักงานลูกเสือ – เนตรนารี
15. ศูนย์นักศึกษา มสธ.
16. อาคารโลหะ
17. สนามฟุตบอล
18. สำนักงานโภชนาการ
19. อาคารเอนกประสงค์
20. อาคาร To be number one
ศูนย์เครือข่ายไร้พรหมแดน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21. ห้องกิจการนักเรียน 2 / ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ
22. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
23. ห้องน้ำนักเรียนชาย
24. อาคารดนตรีสากล
25. สำนักงานบริหารงานทั่วไป
26. ลานหงษ์หยกอนุสรณ์
27. บ้านพักผู้อำนวยการ
28. อาคารช่างก่อสร้าง
29. โรงจอดรถ
30. อาคารลิกอ ห้องประชุมลิกอ
ห้องพยาบาล
31. ลานนันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต
32. สะพานขุนโลหะ – เพ็ญแข พรรคพิบูลย์
33. ห้องเรียนเกษตร