ดร.สาโรช บัวศรี พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๘๙


เกิดเมื่อ
: วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๕๙
 
สถานที่เกิด
: ตำบลสั้นใน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
ประวัติการศึกษา
: เริ่มการศึกษาครั้งแรกที่อำเภอเมืองภูเก็ต และเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 จนจบชั้นมัธยมปีที่ ๖
: พ.ศ.๒๔๗๒ ไปเรียนต่อที่ The Anglo - Chinese School เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 สอบไล่ได้ชั้นปีที่ ๗
: พ.ศ.๒๔๗๖ บิดาให้กลับประเทศไทย ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครู พระราชวังสนามจันทร์
จ. นครปฐมแล้วย้ายไปเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมศรีอยุธยาได้รับประกาสนียบัตร
ครูประถม (ป.ป.) และธรรมศึกษาตรี หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ที่คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญา
อักษร-ศาสตร์บัณฑิต (อ.บ.) และอนุปริญญาประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
: พ.ศ.๒๔๘๒ ได้รับทุนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ไปเรียนวิชาการศึกษาศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยโอไฮโอเสตท จนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในพ.ศ.๒๔๙๔
 
ประวัติการทำงาน
: พ.ศ.๒๔๘๓ เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยโท
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์
: พ.ศ.๒๔๘๔ ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งครูโทกรมสามัญศึกษา
: พ.ศ.๒๔๘๕ ย้ายไปเป็นครูใหญ่โทโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
: พ.ศ.๒๔๘๙ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร
วังจันทร์เกษม
: พ.ศ.๒๔๙๖ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงประสานมิตร
 ต่อมาเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการและรักษาการ
ในตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา
: พ.ศ.๒๕๐๐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา แล้วโอนไปเป็น
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ.๒๕๑๒
: พ.ศ.๒๕๑๓ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการฝึกหัดครูและกลับมาดำรงตำแหน่งรองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งในปี
: พ.ศ.๒๕๑๗ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ
: พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นผู้ตรวจการลูกเสือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
Governing Board ของศูนย์ Regional English Language Center ณ สิงคโปร์
และเป็นนายกคนแรกของสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย ท่านสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
เป็นอย่างมาก มีผลการเรียนดีเยี่ยมขณะศึกษา ณ ต่างประเทศ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเชิญ
เป็นสมาชิกของสมาคมเกียรติ นิยมการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เป็นนักการศึกษาที่ได้รับ
การยอมรับของนักการศึกษา ทั่วโลก นอกจากนี้ท่านยังเป็นนักเขียนที่ฝากผลงานไว้
เป็นประโยชน์แก่วงการศึกษามากมายและเป็นผู้บุกเบิกการทำสารานุกรมศึกษาศาสตร์

 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School