นางสาวอุไรวรรณ์ สมัยสงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บทคัดย่อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาพัฒนาความคิด