ประกาศย้อนหลัง

 

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00-14.30 น. ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(ตารางสอบ) (รายชื่อนักเรียน)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2554  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3
(ตารางสอบ) (เลขที่นั่งสอบ)
รื่อง การสอบกลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6
(ตารางสอบ) (เลขที่นั่งสอบ)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การสอบแก้ 0, ร, มส, มผ ครั้งที่ 2 ของรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับจังหวัดภูเก็ต
(รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์การตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 จังหวัดภูเก็ต ปี 2554
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 4 ร่วมสัมมนา "รอ ม.ปลาย ก็สายไป"
โดยวิทยากร ดร.วิรยะ ฤาชัยพาณิชย์ ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 ตุลาคม 2554 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การสอบแก้ 0, ร, มส, มผ ครั้งที่ 1 ของรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ดูรายละเอียด)
เรื่อง ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ดูรายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
(ดูรายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
(ดูรายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดภาคเรียนและการขอรับบริจาคเงินระดมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
(ดูรายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ดูรายละเอียด)
เรื่อง แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ม.1) (ม.2) (ม.3) (ม.4) (ม.5) (ม.6)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
(ดูรายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 101 ล/27
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ดูรายละเอียด)
ระเบียบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ว่าด้วยการใช้สนามฟุตบอลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พ.ศ.2554
(ดูรายละเอียด)
เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3
(ตารางสอบ) (เลขที่นั่งสอบ)
เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6
(ตารางสอบ) (เลขที่นั่งสอบ)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 101 ล/27
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ดูรายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์และบริเวณโรงเรียน
(รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึกข้อมูล
(รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์และบริเวณโรงเรียน
(รายละเอียด)

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับเงินรางวัน มี 3 ประเภท วันที่ 30 มิถุนายน 2554
1. บาสเก็ตบอล ชนะเลิศ ได้รับเงิน 4,000 บาท
2. เทเบิลเทนนิส ชนะเลิศ ได้รับเงิน 2,000 บาท
3. ฟุตบอล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน 4,000 บาท(ภาพประกอบ)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง    การสอบแก้  0 , ร , มส , มผ  ครั้งที่ 2  ของรายวิชาภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553

( รายละเอียด )
ผล ADMISSIONS ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

(รายชื่อนักเรียน)
ประกาศมูลนิธิการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้าย
โครงการ สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554
(รายละเอียด)