นางพรพรรณ สุริยมณฑล
ตำแหน่งครูชำนาญการ

 
   
 
  หน้าหลัก
  บทคัดย่อ
  มาตรฐานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด)
  คู่มือการใช้ชุดการสอน
  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
      ตัวอย่างสื่อการสอนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) (ดาวน์โหลด)
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
      ตัวอย่างสื่อการสอนหนังสืออิเล็ก
ทรอนิกส์ลักษณะมัลติมีเดีย (ตัวอย่าง)
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20
      ตัวอย่างสื่อการสอน E-book
(ดาวน์โหลด)
  ประวัติผู้จัดทำ
  กระดานถาม-ตอบ
  E-mail
 
  By : Mrs Pornpan Suriyamonton