โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน


      • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
       ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๗ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี


      • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
       ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๘ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี


      • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
       ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๙ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี

 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม


       • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
       -


       • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
       ท ๓๐๒๐๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๘๐ ชั่วโมง/ปี


       • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
       ท ๓๐๒๐๒ ภูมิปัญญาภาษาไทย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๘๐ ชั่วโมง/ปี


หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน


        • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


           ท ๔๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑๐ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต
           ท ๔๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑๐ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต


        • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕


           ท ๔๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑๐ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต
           ท ๔๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑๐ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต


         • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖


           ท ๔๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๐ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต
           ท ๔๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑๐ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต

 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม


         • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
           ท ๔๐๒๐๑ งานเขียนเพื่อการสื่อสารและวรรณศิลป์ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต


         • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
           ท ๔๐๒๐๒ หลักภาษาไทย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต


         • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
           ท ๔๐๒๐๓ ภาษากับวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต


 การอ่าน
   ๑. การอ่านร้องแก้วและร้อยกรอง
   ๒. การอ่านทำนองเสนาะ
   ๓. การท่องบทอาขยาน บทร้อยแก้ว และร้อยกรอง ที่มีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิง
   ๔. การอ่านในใจได้เร็ว จับใจความ ตีความ วิเคราะห์ความ สรุปความ
   ๕. ใช้บริบทในการอ่าน เข้าใจความหมาย ของคำ ประโยค และข้อความ
   ๖. อ่านตรวจสอบความรู้ และค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
   ๗. มารยาทและนิสัยรักการอ่าน
   ๘. เลือกอ่านหนังหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   ๙. การอ่านและเข้าใจความหมายคำศัพท์ที่ยากขึ้นตามระดับชั้น


 การเขียน
   ๑. การเขียนสะกดคำ
   ๒. การเลือกใช้คำตรงความหมายและเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความ
   ๓. การเขียนประโยคและข้อความให้อ่านง่าย
   ๔. การเขียนเรียงความ ย่อความ
   ๕. การเขียนจดหมายส่วนตัว
   ๖. การเขียนอธิบาย ชี้แจง บรรยายแสดงความคิดเห็น
   ๗. การเขียนรายงาน โครงงาน
   ๘. การเขียนคำขวัญ คำคม
   ๙. การกรอกรายการ
   ๑๐. การใช้เลขไทย
   ๑๑. มารยาทและนิสัยรักการเรียน


 การฟัง การดู การพูด
    ๑. การเลือกฟังและสิ่งที่มีประโยชน์
    ๒. การจับใจความ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น สรุปความเรื่องที่ฟังและดู
    ๓. การเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่อง เข้าใจถ้อยคำ น้ำเสียง ข้อความของผู้พูด
    ๔. การสนทนา โต้ตอบ การพูดรายงาน การพูดวิเคราะห์
    ๕. การตั้งข้อสังเกตและการเปรียบเทียบ


 หลักการใช้ภาษา
    ๑. คำนามและคำกริยา
    ๒. คำนามและคำกริยาประกอบกันเป็นประโยค
    ๓. ประโยคสมบูรณ์และประโยคไม่สมบูรณ์
    ๔. ความสัมพันธ์ของคำในประโยค
    ๕. การใช้คำสรรพนามแทนคำนาม
    ๖. การขยายคำนาม
    ๗. การขยายคำกริยา
    ๘. การเพิ่มคำกริยาและประโยค
    ๙. ตำแหน่งต้นประโยค
    ๑๐. การใช้ประโยคสื่อสาร
    ๑๑. วิธีเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
    ๑๒. วิธีใช้เครื่องหมายในพจนานุกรม
    ๑๓. การพัฒนากำลังความคิด
    ๑๔. การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ


 วรรณคดี และวรรณกรรม
    ๑. กวีนิพนธ์ประเภทกาพย์
    ๒. วรรณกรรมประเภทบทกลอน และสารคดี
    ๓. เพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่น
    ๔. หลักการพินิจวรรณคดี และวรรณกรรม
    ๕. การนำความรู้จากการอ่านไปใช้การตัดสินใจแก้ปัญหา และการดำเนินชีวิต

 

 การอ่าน

    ๑. การอ่านร้องแก้วและร้อยกรอง
    ๒. การอ่านทำนองเสนาะ
    ๓. การท่องบทอาขยาน บทร้อยแก้ว และร้อยกรอง ที่มีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิง
    ๔. การอ่านในใจได้เร็วและเข้าใจเรื่อง
    ๕. การใช้บริบทในการอ่าน เข้าใจความหมายของถ้อยคำ สำนวน โวหาร

 การบรรยาย อธิบายและพรรณนา

    ๖. การเล่าเรื่องและย่อเรื่องจากการอ่าน
    ๗. การอ่านตรวจสอบความรู้และค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
    ๘. การอ่านและเข้าใจความหมายคำศัพท์ที่ยากขึ้นตามระดับชั้น
    ๙. การเลือกอ่านหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   ๑๐. มารยาทและนิสัยรักการอ่าน

 การฟัง การดูและการพูด

    ๑. หลักการฟัง การดู และการพูด
    ๒. การเลือกฟังและเลือกดูสิ่งที่มีประโยชน์
    ๓. การจับใจความ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น สรุปความเรื่องที่ฟังและดู
    ๔. การเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องและของผู้พูด เข้าใจถ้อยคำ น้ำเสียง กิริยาท่าทางของผู้พูด
    ๕. การพูดเสนอความรู้ ความคิด แสดงทรรศนะ การวิเคราะห์ การประเมิน
    ๖. การพูดเชิญชวน การพูดในโอกาสต่างๆ
   ๗. มารยาทการฟัง การดู และการพูด

 การเขียน

    ๑. การเขียนสะกดคำ
    ๒. การเลือกใช้คำตรงความหมาย เรียบเรียงประโยคเป็นข้อความและถูกระดับภาษา
    ๓. การเขียนประโยคและข้อความให้อ่านง่าย
    ๔. การเขียนเรียงความ ย่อความ
    ๕. การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ
    ๖. การเขียนอธิบาย ชี้แจง บรรยาย แสดงความคิดเห็น
    ๗. การเขียนบันทึก
    ๘. การเขียนรายงาน โครงงาน
    ๙. การเขียนคำขวัญ คำคม
   ๑๐. การกรอกรายการ
   ๑๑. การใช้เลขไทย
   ๑๒. มารยาทและนิสัยรักการเขียน

 หลักการใช้ภาษา

     ๑. หลักการสร้างคำประสม คำซ้อน คำซ้ำ
     ๒. คำและความสัมพันธ์ของคำ
     ๓. หลักการใช้ประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน
     ๔. การใช้คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
     ๕. การใช้ภาษาถูกต้องตามระดับภาษา
     ๖. คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
     ๗. หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์และกลอน
     ๘. การใช้พจนานุกรม
     ๙. หลักการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
     ๑๐. การใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู้และพัฒนาตนเอง
     ๑๑. การใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในสังคม

 วรรณคดีและวรรณกรรม

      ๑. กวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ โคลง และบทละคร
      ๒. วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น บทความ สารคดี บันทึก นวนิยาย
      ๓. เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น
      ๔. หลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม
      ๕. การนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการดำรงชีวิต

 การอ่าน

     ๑. การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง
     ๒. การอ่านทำนองเสนาะ
     ๓. การท่องบทอาขยาน บทร้อยแก้ว และร้อยกรองที่มีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิง
     ๔. การอ่านในใจได้เร็ว จับใจความ ตีความ เข้าใจเรื่อง โดยใช้บริบทในการอ่าน

เข้าใจความหมายของถ้อยคำสำนวน โวหารต่างๆ

    ๕. การเล่าเรื่องและย่อเรื่องจากการอ่าน
    ๖. อ่านตรวจสอบความรู้และค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
    ๗. การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล
    ๘. เลือกอ่านหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    ๙. การอ่านและเข้าใจความหมายยากขึ้นตามระดับชั้น
    ๑๐. มารยาทการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน

 การเขียน

      ๑. การเขียนตัวสะกด
      ๒. การเขียนประโยคและข้อความให้อ่านง่าย
      ๓. การใช้กระบวนการเขียนและพัฒนาการเขียน
      ๔. การเขียนเรียงความ ย่อความ
      ๕. การเขียนจดหมายกิจธุระ
      ๖. การเขียนบันทึก การกรอกรายการ โฆษณา คติพจน์ คำคม คำขวัญ
      ๗. การเขียนอธิบาย ชี้แจง บรรยายความคิดเห็น โต้แย้ง
      ๘. การเขียนรายงาน โครงงาน
      ๙. การใช้เลขไทย
      ๑๐. มารยาทและนิสัยรักการเขียน

 การฟัง การดู การพูด

      ๑. การเลือกฟัง เลือกดูสิ่งที่เป็นประโยชน์
      ๒. การจับใจความ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น สรุปเรื่องที่ฟังและดู
      ๓. การเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่อง และของผู้พูด เข้าใจถ้อยคำ น้ำเสียง กิริยาท่าทางของผู้พูด
      ๔. การพูดเสนอ ความรู้ ความคิด การแสดงทรรศนะ การวิเคราะห์

และการประเมินเรื่องราวต่างๆอย่างเป็นลำดับและมีเหตุผล
      ๕. การพูดเชิญชวน อวยพร การพูดในโอกาสต่างๆ
      ๖. มารยาทการฟัง การดู การพูด

 หลักและการใช้ภาษา

      ๑. การสร้างคำประสม คำซ้อน คำซ้ำ และคำสมาส
      ๒. คำและสัมพันธ์ของคำ
      ๓. การใช้ประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน
      ๔. การใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพ
      ๕. การใช้ภาษาถูกต้องตามระดับภาษา
      ๖. คำทางวิชาการและเทคโนโลยี
      ๗. การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์และกลอน
      ๘. การใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
      ๙. การใช้ทักษะภาษา และเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู้และอาชีพ
    ๑๐. การใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในสังคม
    ๑๑. หลักการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม

 วรรณคดีและวรรณกรรม

      ๑. กวีนิพนธ์ประเภทโคลง
      ๒. วรรณกรรมประเภท บันทึก สารคดี
      ๓. เพลงพื้นเมืองในท้องถิ่น
      ๔. หลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม
      ๕. การนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการดำเนินชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑

 การอ่าน

    ๑. หลักการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเรียนรู้
    ๒. การอ่านแปลความหมาย ตีความ ขยายความและอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
    ๓. การอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธีและรูปแบบการประพันธ์
    ๔. การเลือกอ่านหนังสือบันเทิงคดี สารคดี และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    ๕. การท่องจำบทประพันธ์ที่ไพเราะ
    ๖. มารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน

  การเขียน

   ๑. การเขียนสะกดคำ
   ๒. การเขียนย่อความ เขียนบันทึก เขียนรายงานและการใช้ตัวเลขไทย
   ๓. มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน

การฟัง การดูและการพูด

   ๑. หลักการฟัง การดู และการพูด
   ๒. การเลือกฟังและดูสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีวิจารณญาณ
   ๓. หลักการนำความรู้จากการฟังการดูมาใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
   ๔. การพูดเสนอความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์
   ๕. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

 หลักการใช้ภาษา

   ๑. ธรรมชาติของภาษา ลักษณะของภาษา
   ๒. การใช้คำ และกลุ่มตำสร้างประโยค
   ๓. การใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารพัฒนาความรู้อาชีพและการดำเนินชีวิต

 วรรณคดีและวรรณกรรม

   ๑. บทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลงและฉันท์อย่างมีวิจารณญาณ
   ๒. วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดีและบทความ
   ๓. ลักษณะภูมิปัญญาทางภาษา
   ๔. หลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น
   ๕. ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดประวัติวรรณคดีสมันสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น
   ๖. การนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในการพูด การเขียน การตัดสินปัญหาและการดำเนินชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒

 การอ่าน

    ๑. หลักการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเรียนรู้
    ๒. การอ่านแปลความ ตีความ ขยายความและอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
    ๓. การอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธีและรูปแบบการประพันธ์
    ๔. การเลือกอ่านหนังสือบันเทิงคดี สารคดี และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    ๕. การท่องจำบทประพันธ์ที่ไพเราะ
    ๖. มารยาทและนิสัยรักการอ่าน

 การเขียน

    ๑. การเขียนสะกดคำ
    ๒. การใช้คำตรงความหมาย การเรียบเรียงข้อความให้ถูกต้องตามระดับภาษา
    ๓. การเขียนแสดงทรรศนะ เขียนเชิญชวน เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนโครงงานและการใช้ตัวเลขไทย
    ๔. การเขียนนิทาน เขียนบทความ
    ๕. มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน

 การฟัง การดูและการฟัง

    ๑. หลักการฟัง การดู และการพูด
    ๒. การเลือกฟังและดูสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีวิจารณญาณ
    ๓. การนำความรู้จากการฟังการดูมาใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
    ๔. การพูดเสนอความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์
    ๕. การพูดในโอกาสต่างๆที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ
    ๖. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

 หลักการใช้ภาษา

    ๑. ธรรมชาติของภาษา ลักษณะของภาษา
    ๒. หลักการแต่งการประพันธ์ประเภทโคลง
    ๓. หลักการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์
    ๔. การใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารพัฒนาความรู้อาชีพและการดำเนินชีวิต
    ๕. การใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในสังคม

 วรรณคดีและวรรณกรรม

    ๑. บทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลงและฉันท์อย่างมีวิจารณญาณ
    ๒. วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดีและบทความ
    ๓. ภูมิปัญญาทางภาษาและการรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน
    ๔. การนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในการพูด การเขียน การตัดสินใจแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

 การอ่าน

     ๑. การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง
     ๒. การอ่านทำนองเสนาะ
     ๓. การท่องบทอาขยาน บทร้อยแก้ว และร้อยกรองที่มีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิง
     ๔. การอ่านแปลความ ตีความ ขยายความและอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
     ๕. มารยาทและนิสัยรักการอ่าน
     ๖. เลือกอ่านหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
     ๗. หลักการใช้การคิดวิเคราะห์พัฒนาสมรรถภาพการอ่าน

 การเขียน

     ๑. การเขียนตัวสะกด
     ๒. การเลือกใช้คำตรงความหมาย เรียบเรียงประโยคเป็นข้อความ
     ๓. การเขียนเรียงความ
     ๔. การเขียนย่อความ
     ๕. การใช้ตัวเลขไทย
     ๖. มารยาทและนิสัยรักการอ่าน

 การฟัง การดู และการพูด

     ๑. การนำความรู้จากการฟังการดูมาใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
     ๒. การพูดเสนอความคิด วิเคราะห์
     ๓. การพูดในโอกาสต่างๆที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ
     ๔. มารยาทการฟัง การดู และการพูด

 หลักการใช้ภาษา

     ๑. อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นที่มีต่อภาษาไทย
     ๒. หลักการใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคประเภทต่างๆ
     ๓. การใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาความรู้อาชีพ และการดำเนินชีวิต
     ๔. การใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในสังคม

 วรรณคดีและวรรณกรรม

     ๑. บทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลงและฉันท์อย่างมีวิจารณญาณ
     ๒. วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น สารคดี
     ๓. ภาษาถิ่น สำนวนภาษิตในวรรณกรรมพื้นบ้านและการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้าน
     ๔. หลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น
     ๕. ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดวรรณคดี ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง ตอนปลาย
     ๖. การนำความรู้จากการอ่านไปใช้พัฒนาการพูด การเขียน การตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒

 การอ่าน

    ๑. การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง
    ๒. การอ่านทำนองเสนาะ
    ๓. การท่องบทอาขยาน บทร้อยแก้ว และร้อยกรองที่มีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิง
    ๔. การอ่านแปลความ ตีความ ขยายความและอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
    ๕. มารยาทและนิสัยรักการอ่าน
    ๖. เลือกอ่านหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    ๗. หลักการใช้การคิดวิเคราะห์พัฒนาสมรรถภาพการอ่าน

 การเขียน

    ๑. การเขียนจดหมายราชการ
    ๒. การเขียนเชิงโต้แย้ง โฆษณาประชาสัมพันธ์
    ๓. การเขียนบทความ
    ๔. มารยาทและนิสัยรักการอ่าน

การฟัง การดู และการพูด

    ๑. การนำความรู้จากการฟังและดูใช้ตัดสินแก้ปัญหา
    ๒. หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทร่าย
    ๓. มารยาทการฟัง การดู และการพูด

หลักการใช้ภาษา

    ๑. หลักการสร้างคำสมาส คำสมาสแบบสนธิ และหลักสังเกตคำแผลง
    ๒. การพูดเสนอความคิดเห็น การวิเคราะห์ วิจารณ์
    ๓. การใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาความรู้ อาชีพ และการดำเนินชีวิต
    ๔. การสร้างสรรค์งานวิชาการ

วรรณคดีและวรรณกรรม

    ๑. กวีนิพนธ์ประเภท กลอน ร่าย ลิลิต บทละคร
    ๒. วรรณกรรมประเภท นวนิยาย บทความ
    ๓. ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดวรรณคดี ประวัติวรรณคดีสมัยธนบุรี
    ๔. การนำความรู้จากการอ่านไปใช้พัฒนาการพูด การเขียน การตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑

 การอ่าน

      ๑. การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง
      ๒. การอ่านทำนองเสนาะ
      ๓. การท่องบทอาขยาน บทร้อยแก้ว และร้อยกรองที่มีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิง
      ๔. การอ่านแปลความ ตีความ ขยายความและอ่านอย่างมีวิจารณญาณในการอ่าน
      ๕. มารยาทและนิสัยรักการอ่าน
      ๖. เลือกอ่านหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
      ๗. หลักการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์

การฟัง การดู และการพูด

      ๑. การนำความรู้จากการฟังและดูใช้ตัดสินใจและแก้ปัญหา
      ๒. การพูดเสนอความคิด การวิเคราะห์ การวิจารณ์
      ๓. มารยาทการฟัง การดู และการพูด

 การเขียน

      ๑. การเขียนตัวสะกด
      ๒. การเลือกใช้คำตรงความหมาย เรียบเรียงประโยคเป็นข้อความ
      ๓. การเขียนเรียงความ ย่อความ
      ๔. การเขียนจดหมายกิจธุระ
      ๕. การเขียนสารคดี
      ๖. การใช้เลขไทย

 หลักการใช้ภาษา

      ๑. การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
      ๒. หลักการสร้างคำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำเฉพาะกลุ่ม คำที่ใช้ในวงการต่างๆ
      ๓. หลักการใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคซ้อน
      ๔. คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
      ๕. การใช้ภาษาถูกต้องตามระดับภาษา
      ๖. การนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในการพูด การเขียน การตัดสินใจแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิต
      ๗. การสร้างสรรค์งานเชิงวิชาการ

 วรรณคดีและวรรณกรรม

      ๑. กวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลงและฉันท์
      ๒. บทละครและบทกวีร่วมสมัย
      ๓. วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น สารคดี
      ๔. ภูมิปัญญาทางภาษาประเภทคำสู่ขวัญ คำให้พร คำสอน และความเชื่อ
      ๕. หลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น
      ๖. ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดวรรณคดีการนำความรู้จากการอ่านไปใช้พัฒนาการพูด การเขียน การตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒

 การอ่าน

      ๑. การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง
      ๒. การอ่านทำนองเสนาะ
      ๓. การท่องบทอาขยาน บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิง
      ๔. การอ่านปลความ ตีความ ขยายความ และการใช้วิจารณญาณในการอ่าน
      ๕. มารยาทและนิสัยรักการอ่าน
      ๖. การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเรียนรู้
      ๗. หลักการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์

 การฟัง การดูและการพูด

      ๑. การนำความรู้จากการฟังและดูมาใช้ตัดสินใจและแก้ปัญญา
      ๒. การพูดเสนอ ความคิด การวิเคราะห์ การวิจารณ์
      ๓. มารยาทการฟัง การดู การพูด

 การเขียน

      ๑. การเขียนสะกดคำ
      ๒. การเลือกใช้คำตรงความหมายและเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความ
      ๓. การเขียนเรียงความ ย่อความ
      ๔. การเขียนจดหมายราชการ
      ๕. การเขียนบทวิจารณ์
      ๖. การใช้เลขไทย

 หลักการใช้ภาษา

      ๑. การเปลี่ยนแปลงชองภาษาไทย
      ๒. หลักการสร้างคำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำเฉพาะกลุ่ม คำที่ใช้ในวงการต่างๆ
      ๓. การใช้คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
      ๔. หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์
      ๕. การสร้างสรรค์งานเชิงวิชาการ
      ๖. การใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู้ อาชีพ และการดำเนินชีวิต

 วรรณคดีและวรรณกรรม

      ๑. กวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ ฉันท์ ร่าย ลิลิต
      ๒. บทละครและบทกวีร่วมสมัย
      ๓. วรรณกรรมประเภทนวนิยาย และบทความ
      ๔. ภูมิปัญญาภาษาประเภทคำสู่ขวัญ คำให้พร คำสอน และความเชื่อ
      ๕. ประวัติวรรณกรรมคดีสมันรัตนโกสินทร์และวิวัฒนาการของวรรณคดี
      ๖. การนำความรู้จากการอ่านไปใช้พัฒนาการพูดและการเขียน การตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์Last Update 20/1/48
กลับขึ้นข้างบน