ยินดีต้อนรับ + + เข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย + + โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
ปีพ.ศ.๒๕๔๗
         
 
การประกวดเรืองความหัวข้อ "แม่ของฉัน" ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๔๗
นางสาวรัตนากร แสนศักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
นายสุขสันติ์ โพพันงาม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  
นางสาวศิริรัตน์ ไชยศิลป์แสง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  
นายถิรวัฒน์ จิ้วผกานนท์ ได้รับรางวัลชมเชย  
 


ห้องสมุดดิจิตอล
SchoolNet
NECTEC
Think.com

 
     
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๔๗
   
 
เด็กชายวีระพล พงศ์มณี ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1ประเภทเขียนเรียงความระดับ ม.ต้น
 นางสาวอัญรัตน์ นุ่นจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันอ่านข่าว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 เด็กชายสุภัทรชัย กระจิบทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันสารานุกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 เด็กชายวีระพล พงศ์มณี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งกันสารานุกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 เด็กชายปัญญา กมลมาลย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งกันสารานุกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 นางสาวขวัญฤทัย นฤนาท ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทการแข่งขัน การเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย