กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการแข่งขัน
1. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2. รางวัลชะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
3. รางวัลรองชะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Science Show ม.ปลาย
4. รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล, เหรียญเงิน 2 รางวัล, เหรียญทองแดง 2 รางวัล การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5. รางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลการแข่งขัน
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางดาราศาสตร์ ม.ต้น
3. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผลการแข่งขัน
1. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
2. ได้เข้าร่วมทั้ง 2 ทีม คัด 25 ทีม จาก 80 ทีม สู่รอบ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ผลการแข่งขัน
1. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
2. รางวัลชมเชย อันดับที่ 35 และ รางวัลผ่าานเกณฑ์ อันดับที่ 88 การแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ

่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศษสตร์แห่งชาติ
1. รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น