ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายนะบีล พันธุ์ฉลาด ม.2/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงมนัสนันท์ เลือกผล ม.2/7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
เด็กหญิงพฤกษา อุปนันท์ ม.2/6

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
นายภูชิต ช่อมณี ม.6/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวอริสรา แก้งซัง ม.6/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
นางสาวภรภณภัทร ดาวเรือง ม.4/10