คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
โครงการ English Program โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School