กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน Dragon Cups
เขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปีการศึกษา 2565

เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมา นักเรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
สร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School