พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor)

โดยมี นางรุ่งนภา แซ่ส้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor) ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น และพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในทุกด้านได้อย่างเต็มศักยภาพ

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 20 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School