กิจกรรมนักเรียนจิตอาสาเสียสละเพื่อสังคมและปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์สืบสานประเพณี
ถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต จัดโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง), ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง (หล่อโรง),
ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง) และศาลเจ้าเจ้งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)

ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School