คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนอาหาร
ให้กับนักเรียนในกิจกรรมกีฬาสี “ฟ้า-ขาว เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School