ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วย
นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ เข้ารับรางวัล

และร่วมนำเสนองานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคใต้)
หัวข้อ : โรงเรียนต้นแบบการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา
นำเสนอโดย : ผอ.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ 10 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School