การทดสอบ Pre - Listening Test 2024 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ผ่านการทดสอบ PKW Pre - Test 2024
และจัดการทดสอบ EP PKW Pre - Test 2024 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

“เนื่องในโอกาสงาน PKW Language Festival ครั้งที่ 10”

เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP โดยมีนักเรียน ป.4-ป.6 เข้าร่วมการทดสอบทั้งสิ้น 92 คน และ นักเรียน ม.3 เข้าร่วมการทดสอบทั้งสิ้น 157 คน
จัดโดย โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ณ ห้องประชุมชฎา และหอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร

วันที่ 25 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School