TIME :        
         
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตั้งขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2440 เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยอยู่ในบริเวณ วัดมงคลนิมิตร ในสมัยที่พระยาทิพโกษา เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล พระเทวพรหมาบดี เป็นผู้อำนวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับว่าเป็นโรงเรียนสsอนหนังสือแห่งแรกในมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีพระวิสุทธิวงศาจารย์ สังฆปาโมกข์ (เพรา พุทฺธสโร) เป็นผู้ดำเนินการ (ครูใหญ่) ท่านผู้นี้ได้สร้างความเจริญในด้านการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างมาก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นบุรพาจารย์ท่านแรกของโรงเรียน
 
     
 
ปี พ.ศ. 2442
ในสมัยพระยาวรสิทธิ์ เสรีวัตร มารับตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนวรสิทธิ์ วัดมงคลนิมิตร” จัดการศึกษาในระดับประถมสำหรับนักเรียนชาย แต่มีนักเรียนหญิงที่สนใจเรียนอยู่ด้วย
ปี พ.ศ. 2452
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต และหลวง-อุปการศิลปเสริฐ (อั๋น ชัชกุล) เป็นธรรมการมณฑลภูเก็ต มีบรรดาข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป บริจาคเงินเพื่อบำรุงการศึกษา จึงได้สร้างโรงเรียน 2 โรง คือโรงเรียนปลูกปัญญา อยู่ในวัดมงคลนิมิตร สอนในระดับประถมศึกษา สำหรับนักเรียนหญิงและชายรุ่นเล็ก และโรงเรียนตัวอย่างมณฑลภูเก็ต (ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีภูเก็ตปัจจุบัน) สอนนักเรียนชายในระดับประถม และมัธยมสอน ชั้นสูงสุดเพียงมัธยมปีที่ 5 เท่านั้น มีนายชุ่ม ชินเตมีย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็น พระประมูลวิชาเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2456
ได้เปิดสอนนักเรียนชั้นฝึกหัดครู รับนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ในมณฑลภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2460
เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนตัวอย่างมณฑลภูเก็ต” มาเป็น “โรงเรียนประจำมณฑลภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย” มีหลวงโหรกิตยานุพันธ์ (อี่ โหตรกิตย์ ) เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2476
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประจำจังหวัด ภูเก็ตวิทยาลัย”
ปี พ.ศ. 2477
ม.ล. ตุ้ย ชุมสาย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมาก ท่านได้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมปลาย ( ม. 7, ม.8) หรือชั้นอุดมศึกษาเป็นครั้งแรก เปิดรับนักเรียนหญิงที่จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนสตรีมาเรียนในระดับมัธยมปลาย นับเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมปลายเป็นสมัยแรก นอกจากนั้นท่านยังเป็น ต้นคิดใช้ข้อทดสอบแบบปรนัย นับเป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่ใช้ข้อสอบแบบปรนัย มีการจัดสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาที่สองควบคู่กับภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2480
อาคารเรียนเดิมทรุดโทรม จนไม่อาจซ่อมแซมได้ กระทรวงศึกษาธิการให้
งบประมาณจำนวน 150,000 บาท มาปลูกสร้างอาคารใหม่ ที่บริเวณสนามชุมพล เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐ เป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2485
ดร.สาโรช บัวศรี ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนจนมีชื่อเสียง มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เปิดสอนตั้งแต่ ม.1 - ม.6 ตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479
ปี พ.ศ. 2497
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย” ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2498
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่สอง จำนวน 289,000 บาท เป็นอาคาร 2 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง (ปัจจุบันรื้อแล้ว)
ปี พ.ศ. 2500
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3 จำนวน 1,500,000 บาท และขุนเลิศโภคารักษ์ได้บริจาคเงิน 45,000 บาท สร้างอาคารห้องสมุด “เลิศโภคารักษ์” เป็นอาคารเอกเทศ ต่อมาใช้เป็นอาคารพยาบาล ปัจจุบันรื้อถอนอาคาร
ปี พ.ศ. 2502
ได้รับการปรับปรุงตามโครงการพัฒนาการศึกษา (คพศ.)
ปี พ.ศ. 2510
ได้รับการปรับปรุงตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในชนบท (คมช.)
ปี พ.ศ. 2513
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 4 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท
ปี พ.ศ. 2514
ได้มีการก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม และอาคารอุตสาหกรรม (ช่างไม้-ก่อสร้าง)
ปี พ.ศ. 2516
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ เป็นเงิน 240,000 บาท
ปี พ.ศ. 2518
ได้รับการปรับปรุงตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 2 (คมภ 2)
ปี พ.ศ. 2522
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 5 เป็นตึก 4 ชั้น และโรงฝึกงานเป็นตึก 2 ชั้น
ปี พ.ศ. 2523
ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์บริการการศึกษาของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2526
รื้ออาคาร 1 ที่สร้างในปี พ.ศ. 2480
ปี พ.ศ. 2528
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2529
รื้ออาคาร 2 ที่สร้างเมื่อปี 2498 แล้วสร้างอาคาร 1 ด้วยงบประมาณ 6,350,000 บาท ปี พ.ศ. 2534 ก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ด้วยวงเงินงบประมาณ 5,713,000 บาท
ปี พ.ศ. 2537
กรมสามัญศึกษาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของเขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2538
ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการอินเตอร์เน็ตมัธยม และได้รับ การคัดเลือกเป็นโรงเรียนสถานีรับสัญญาณดาวเทียม "โครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม"
ปี พ.ศ. 2539
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการผลิตครูที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2539
ได้รับเลือกเข้าโครงการ SchoolNet สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับ NECTEC
ปี พ.ศ. 2541
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว
ปี พ.ศ. 2542
รื้อโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 002/12 ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2514
ปี พ.ศ. 2542
ได้รับงบประมาณจาก อบจ. จำนวน 7,390,000 บาท และงบจากสมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 3,936,618 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 11,326,618 บาทสร้างหอสมุด 100 ปีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2543
ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวนเงิน 16,480,000 บาท ก่อสร้างอาคาร 6 แบบ 324ล/41 (หลังคาทรงไทย)
ปี พ.ศ. 2543
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา จังหวัดภูเก็ต (สอวน.ปจว.)
ปี พ.ศ. 2545
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา ของสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปี พ.ศ. 2545
ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์โรงเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ในการขยายโครงการค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย สอวน. มอ. หาดใหญ่)
ปี พ.ศ. 2546
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2547
ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เป็นสถานที่อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ การเรียนการสอน
ปี พ.ศ.2547
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวนเงิน 1,108,500 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์วิทยบริการ และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2548
ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ฝึกอบรมครู ด้านการใช้ ICT ในการพัฒนาการเรียนรู้ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปี พ.ศ. 2548
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคุณโชติกา โกยสมบูรณ์ สร้างอาคาร 2 ชั้น เพื่อเป็นห้องเรียนและห้องพยาบาล ชื่อ “อาคารลิก้อ”
ปี พ.ศ. 2552
ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (HANBAN) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดตั้งห้องเรียนขงจื่อ
ปี พ.ศ. 2552
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สร้างห้อง NGN e- learning classroom ภายใต้โครงการดำเนินการทดลองศึกษา และประเมินผลการปรับเปลี่ยนจากโครงข่ายดั้งเดิม เป็นโครงข่ายไอพีในจังหวัดภูเก็ต ของสำนักงาน กทช.
ปี พ.ศ. 2552
ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคใต้ตอนบน
ปี พ.ศ. 2553
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานแสดงผลงานโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2553
ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารหอประชุมและอาคาร 6 จำนวนเงิน7,511,215.70 บาท
ปี พ.ศ. 2554
ได้รับงบประมาณ และเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัยเพื่อสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 1,450,000.- บาท
ปี พ.ศ. 2555
ปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเป็นอาคารศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be Number One
ปี พ.ศ. 2555
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปิด ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2555
ได้รับเงินสนับสนุนสร้างลานเอนกประสงค์ด้านหน้าหอสมุด 100 ปี ชื่อ “ลานหงษ์หยกอนุสรณ์” สะพานข้ามเขื่อนหน้าโรงเรียนด้านถนนเทพกระษัตรี ชื่อ “สะพานขุนโลหะ-เพ็ญแข พรรคพิบูลย์” และ หลังคาคลุมระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 5 ชื่อ “ลานนันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต”
ปี พ.ศ. 2556
ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 2554 - 2556
 
     
 
 
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School