bootstrap menu by Css3Menu.com

 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่ตั้ง 73/3 ถนน เทพกระษัตรี ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
โทรศัพท์ 0-7621-2075, 0-7621-9232 โทรสาร 0-7621-3922
E-Mail pkw@pkw.ac.th Website http://www.pkw.ac.th
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ เขตอำเภอเมืองภูเก็ต

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยตั้งขึ้นครั้งแรก พ.ศ. 2440 เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยอยู่ในบริเวณวัดมงคลนิมิตร ในสมัยที่พระยาทิพโกษา เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล พระเทวพรหมาบดี เป็นผู้อำนวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับว่าเป็นโรงเรียนสอนหนังสือแห่งแรกในมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีพระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณมุนี สังฆปาโมกข์ (พระภิกษุเพรา พุทฺธสโร) เป็นผู้ดำเนินการ (ครูใหญ่) ท่านแรกของโรงเรียน

พ.ศ.2440เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยอยู่ในบริเวณวัดมงคลนิมิตร ในสมัยพระยาทิพโกษาเป็นข้าหลวงเทศาภิบาล พระเทวพรหมาบดี เป็นผู้อำนวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับว่าเป็นโรงเรียนสอนหนังสือแห่งแรกในมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีพระวิสุทธิวงศาจารย์สังฆปาโมกข์ (เพรา พุทฺธสโร) เป็นผู้ดำเนินการ(ครูใหญ่) ท่านผู้นี้ได้สร้างความเจริญในด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบูรพาจารย์องค์แรกของโรงเรียน
พ.ศ.2442ในสมัยพระยาวรสิทธิ์ เสรีวัตร มารับตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า "โรงเรียนวรสิทธิ์ วัดมงคลนิมิตร" จัดการศึกษาในระดับประถมสำหรับนักเรียนชายแต่มีนักเรียนหญิงที่สนใจเรียนอยู่ด้วย
พ.ศ.2452พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต และหลวงอุปการศิลปเสริฐเป็นธรรมการมณฑลภูเก็ต (อั๋นชัชกุล) มีบรรดาข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนทั่วไปบริจาคเงินเพื่อบำรุงการศึกษาจึงได้สร้างโรงเรียน 2 โรง คือโรงเรียนปลูกปัญญาอยู่ในวัดมงคลนิมิตร สอนในระดับประถมศึกษา สำหรับนักเรียนหญิงและชายรุ่นเล็ก และโรงเรียนตัวอย่างมณฑลภูเก็ต (ตั้งอยู่ใบริเวณโรงเรียนสตรีภูเก็ตปัจจุบัน) สอนนักเรียนชายในระดับประถมและมัธยมสอนชั้นสูงสุดเพียงมัธยมปีที่ 5 เท่านั้น มีนายชุ่ม ชินเตมีย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระประมูลวิชาเพิ่ม
พ.ศ.2456ได้เปิดสอนนักเรียนชั้นฝึกหัดครู รับนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ในมณฑลภูเก็ต
พ.ศ.2460เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนตัวอย่างมณฑลภูเก็ต" มาเป็น "โรงเรียนประจำมณฑลภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย" มีหลวงโหรกิตยานุพัทธ์ (อี๋ ชินะเตมีย์) เป็นครูใหญ่
พ.ศ.2476เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนประจำจังหวัด ภูเก็ตวิทยาลัย"
พ.ศ. 2477ม.ล.ตุ้ย ชุมสายมาดำรงตำแหน่างครูใหญ่ โรงเรียนประจำมณฑลภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมาก ท่านได้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมปลาย (ม.7, ม.8) หรือชั้นอุดมศึกษาเป็นครั้งแรก เปิดรับนักเรียนหญิงที่จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนสตรีมาเรียนในระดับมัธยมปลาย นับเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมปลายเป็นสมัยแรก นอกจากนั้น ท่านยังเป็นต้นคิดใช้ข้อทดสอบแบบปรนัย นับเป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่ใช้ข้อสอบแบบปรนัย มีการจัดสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาที่สองควบคู่กับภาษาอังกฤษ
พ.ศ.2480อาคารเรียนเดิมทรุดโทรมจนไม่อาจซ่อมแซมได้กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณจำนวน 150,000 บาท มาปลูกสร้างอาคารใหม่บริเวณสนามชุมพล เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐเป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน
พ.ศ.2485ดร. สาโรช บัวศรี ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนจนมีชื่อเสียง มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เปิดสอนตั้งแต่ ม.1 - ม.6 ตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479
พ.ศ.2496โรงเรียนประจำจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์ และแผนกวิทยาศาสตร์
พ.ศ.2497เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย” ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.2498ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่สอง จำนวน 289,000 บาท เป็นอาคาร 2 ชั้น 12 ห้อง เรียนชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง (ปัจจุบันรื้อแล้ว)
พ.ศ. 2500ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3 จำนวน 1,500,000 บาท และขุนเลิศโภคารักษ์ได้บริจาคเงิน 45,000 บาท สร้างอาคารห้องสมุด "เลิศโภคารักษ์" เป็นอาคารเอกเทศปัจจุบันเป็นอาคารพยาบาล
พ.ศ.2502ได้รับการปรับปรุงตามโครงการพัฒนาการศึกษา (คพศ.)
พ.ศ.2510ได้รับการปรับปรุงตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในชนบท (คมช.)
พ.ศ.2513ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 4 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท
พ.ศ.2514ได้มีการก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม และอาคารอุตสาหกรรม (ช่างไม้-ก่อสร้าง)
พ.ศ.2516ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ เป็นเงิน 240,000 บาท
พ.ศ.2518ได้รับการปรับปรุงตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 2 (คมภ 2)
พ.ศ.2522ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 5 เป็นตึก 4 ชั้น และโรงฝึกงานเป็นตึก 2 ชั้น
พ.ศ. 2523ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์บริการการศึกษาของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2526รื้ออาคาร 1 ที่สร้างในปี พ.ศ. 2480
พ.ศ.2528โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่
พ.ศ.2529รื้ออาคาร 2 ที่สร้างเมื่อปี 2498 แล้วสร้างอาคาร 1 ด้วยงบประมาณ 6,350,000 บาท ปี พ.ศ. 2534 ก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ด้วยวงเงินงบประมาณ 5,713,000 บาท
พ.ศ.2537กรมสามัญศึกษาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของเขตการศึกษา 4
พ.ศ.2538ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการอินเตอร์เน็ตมัธยม และได้รับ การคัดเลือกเป็นโรงเรียนสถานีรับสัญญาณดาวเทียม "โครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม"
พ.ศ. 2539- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการผลิตครูที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- ได้รับเลือกเข้าโครงการ SchoolNet สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับ NECTEC

พ.ศ.2541เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว
พ.ศ.2542- รื้อโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 002/12 ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2514
- ได้รับงบประมาณจาก อบจ. จำนวน 7,390,000 บาท และงบจากสมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 3,936,618 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 11,326,618 บาทสร้างหอสมุด 100 ปีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

พ.ศ.2543- ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวนเงิน 16,480,000 บาท ก่อสร้างอาคาร 6 แบบ 324ล/41 (หลังคาทรงไทย)
- ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา จังหวัดภูเก็ต (สอวน.ปจว.)

พ.ศ.2545- ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา ของสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
-ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์โรงเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ในการขยายโครงการค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย สอวน. มอ. หาดใหญ่)

พ.ศ.2546ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
พ.ศ.2547ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เป็นสถานที่อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ การเรียนการสอน
พ.ศ. 2548- ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ฝึกอบรมครู ด้านการใช้ ICT ในการพัฒนาการเรียนรู้ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
-ได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

พ.ศ.2549ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคุณโชติกา โกยสมบูรณ์ สร้างอาคาร 2 ชั้น เพื่อเป็นห้องเรียนและห้องพยาบาล ชื่อ “อาคารลิก้อ”
พ.ศ.2549ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคุณโชติกา โกยสมบูรณ์ สร้างอาคาร 2 ชั้น เพื่อเป็นห้องเรียนและห้องพยาบาล ชื่อ “อาคารลิก้อ”
พ.ศ. 2552- ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (HANBAN) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดตั้งห้องเรียนขงจื่อ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สร้างห้องNGN E-learning classroom ภายใต้โครงการดำเนินการทดลองศึกษา และประเมินผลการปรับเปลี่ยนจากโครงข่ายดั้งเดิมเป็นโครงข่ายไอพีในจังหวัดภูเก็ต ของสำนักงาน กสทช.
-ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคใต้ตอนบน

พ.ศ.2553- ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานแสดงผลงานโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคใต้
-ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา ในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2553
-ได้รับคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียน 1 ใน 500 โรงเรียนของประเทศ โดยมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นคนที่มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ภายใต้บริบทที่ว่า “เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก”
-ได้เปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science Math English Program “SMEP”) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ.2554- ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารหอประชุมและอาคาร 6 จำนวนเงิน 7,511,215.70 บาท
-ได้รับงบประมาณ และเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเพื่อสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 1,450,000 บาท

พ.ศ.2555- ได้ปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเป็นอาคารศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be Number One และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
-ได้รับเงินสนับสนุนสร้างลานเอนกประสงค์ด้านหน้าหอสมุด 100 ปี ชื่อ “ลานหงษ์หยกอนุสรณ์” สะพานข้ามเขื่อนหน้าโรงเรียนด้านถนนเทพกระษัตรี ชื่อ “สะพานขุนโลหะ-เพ็ญแข พรรคพิบูลย์” และหลังคาคลุมระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 5 ชื่อ “ลานนันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต”
- โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. โดยได้รับการประเมินรอบสามเมื่อวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2555 มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 95.57)

พ.ศ.2556- ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 2554 - 2556
-ได้เปิดแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program “MEP”) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

พ.ศ.2557- ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากกระทรวงศึกษาธิการ
-ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2558โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2557-2559 จากสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2559ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
พ.ศ.2560- ได้เปิดแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : Science and Mathematics Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ได้รับรางวัลรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ ประเภทสถานศึกษาประเภทขนาดใหญ่

พ.ศ.2561ได้รับการรับรองและประกาศผลโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปีการศึกษา 2559-2560