bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
รายชื่อนักเรียน 2/2560
 
ตารางเรียน 2/60
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
     
     
     
     
     

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 2/60
ปฏิทินวิชาการ
เกณฑ์รางวัล OBECQA
   
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนฯ
คู่มือการทำจัดซื้อ/จัดจ้าง
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ครูนิตยา ชูศรี
ครูสุจนีย์ ตันประดิษฐ์
ครูเอกชัยไชยสุวรรณ์
ครูจิราภรณ์ศักดิ์แก้ว
 
 
 
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2561

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(ห้อง ม.2/5 - 2/10)

รายชื่อ


ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

แนวการเรียน SMP (ม.2/1) แนวการเรียน SMTE (ม.2,3,5,6) แนวการเรียน EP (ม.2,5)

แนวการเรียน MEP (ม.3,6) แนวการเรียน คอมพิวเตอร์ (ม.5,6) แนวการเรียน ทั่วไป


เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ

เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP และ EP) และให้นักเรียนนำหลักฐานการโอนเงิน
มายื่นในเปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ชั้นม.2/4 ชั้นม.5/4 ชั้นม.3/8 และ 6/8


เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
และให้นักเรียนนำหลักฐานการโอนเงินมายื่นในเปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ชั้นม.2/1 ชั้นม.2/2 - 2/3 ชั้นม.3/1 - 3/3

ชั้นม.5/1 - 5/3 ชั้นม.6/1 - 6/3


เข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน

การมอบตัวนักเรียยนและเข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
กำหนดการเข้าค่าย
ระดับชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พ.ค. 61
ระดับชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พ.ค. 61

รายละเอียด


ทุน พสวท.

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ด.ญ.บุษบงกช เอี๋ยวสกุล
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561ผลการคัดเลือกผู้ผ่านค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่ผ่านค่ายฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

  น.ส.สโรชา เสมอภาค

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

  นายธนวัฒน์ ผลเกิด


โครงการเยาวชนเอเอฟเอสฯ รุ่นที่ 58

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563)

ระเบียบการ


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนภาาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด


Top 100 O-Net ม.6

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560


   
   
   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที

วันที่ 3 เมษายน 2561
งานพัฒนาบุคลากรร่วมกับงานศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที
หลักสูตร "เทคนิคการใช้งาน Ms Office2013"
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561
ประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลคุณภาพ OBECQA

วันที่ 30 มีนาคม 2561
การติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ OBECQA
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องโครงการพิเศษ

วันที่ 16 มีนาคม 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องโครงการพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

งานปัจฉิม ระดับชั้น ม. 3

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
งานปัจฉิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922