bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
รายชื่อนักเรียน 1/2561
 
ตารางเรียน 1/61
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
     
     
     
หน่วยพัฒนาครูเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 1/61
ปฏิทินวิชาการ
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
   
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนฯ
คู่มือการทำจัดซื้อ/จัดจ้าง
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในการนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับภาคที่ ศาลภาค8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ

น.ส.ธันย์ชนก รังสินธุรัตน์ ชั้น ม.6/2
น.ส.ธัชชบา แก้วทองสร ชั้น ม.6/2
นายกษิดิศ แก้วประดับ ชั้น ม.5/7


ภาพกิจกรรม


การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3 คนคือ
1. นายบุญทอง แซ่หลุ่ย ม.4/5
2. นายชนาวินท์ ภัคนันทกุล ม.6/12
3. นางสาวสุดาลักษณ์ จิตวิเลิศรัตน์ ม.6/12
ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบเจียระไนเพชร ลำดับที่ 85 คือ
นางสาวสุดาลักษณ์ จิตวิเลิศรัตน์

ภาพกิจกรรม


การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ด้วยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสพฐ.
ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน (Chinese Bridge) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561
รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น
1.การกล่าวสุนทรพจน์
2. การตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
3. การพูดสุนทรพจน์หัวข้อฉับพลัน
4. การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ชมเชย คือ
นางสาวภูริตา กันทะวงศ์

ภาพกิจกรรม


ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

นักเรียนที่ได้รับทุกการศึกษาจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นป้าน)
และทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

น.ส.สิรินดา เกียรติทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561
และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนรำถวายหน้าพระพักตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2561
ณ จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี
โดยมีครูผู้ส่งเสริมความเป็นเลิศแต่ละด้านได้แก่
ด้านฝีปากไทย ครูอัมราภรณ์ จักราพงษ์
ด้านรำไทย ครูกรกช เพชรศิริ
ด้านมารยาทไทย ครูภิญโญ ปานมาศ
ด้านฝีมือไทย ครูสวรรยา อนันต์


ภาพกิจกรรม


การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายธนวัฒน์ ผลเกิด ได้รับรางวัลเข้าร่วม

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14
The 14th Thailand Olympiad Informaticsการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายณัฐวะกร มีแสง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นายปุณยธร ทวีศักดิ์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ


การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15
The 15th The Fifteenth Thailand Astronomy Olympiad (15th TAO)ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

แนวการเรียน SMP (ม.2/1) แนวการเรียน SMTE (ม.2,3,5,6) แนวการเรียน EP (ม.2,5)

แนวการเรียน MEP (ม.3,6) แนวการเรียน คอมพิวเตอร์ (ม.5,6) แนวการเรียน ทั่วไป


Top 100 O-Net ม.6

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560


Top 100 O-Net

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560


   
   
   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อนุรักษ์ฟื้นฟูเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์ในทะเลอันดามัน

วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เข้าร่วมกิจกรรม “อนุรักษ์ฟื้นฟูเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์ในทะเลอันดามัน
ตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”
ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ทำบุญตักบาตรวันแม่

วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมทำบุญตักบาตรวันแม่ บริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
(ลานมังกร) ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

การบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

วันที่ 9 สิงหาคม 2561
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน "สัมผัสความงดงามแห่งศิลปะประจำชาติจีน อุปรากรจีน"
โดยสถาบันขงจื่อภูเก็ต ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  และห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันรพี

วันที่ 7 สิงหาคม 2561
การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2561
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
แนะแนวการศึกษาต่อ และแนะนำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing)
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2561
บุคลากรโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง
ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922