DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/2563
ตารางเรียน 1/63
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 1/63
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสืออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
ระดับ ม.ปลาย (ม.4 - 6)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูจินดา  ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกรับการศึกษาไทยตามแผนบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ได้จัดทำวีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ระหว่างการล็อคดาวน์

Stay safe and healthy while back at school
การรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน


Top Tips on how to deal with and reduce anxiety during the codvid-19 Pandemic
สุดยอดเคล็ดลับวิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Learning in the Lockdown
การเรียนรู้ระหว่างการล็อคดาวน์


 
ตรวจสอบรายการสั่งชุดนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1/2563 ตรวจสอบการสั่งเครื่องแบบฝึก
ได้ที่ เมนู ข่าวลูกฟ้า - ขาว ด้านซ้ายมือ หัวข้อ นักศึกษาวิชาทหาร


 
การเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม

การเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม ยังใช้การเรียนแบบแบ่งตอน ก และ ตอน ข เหมือนเดิม
จนกว่าจะมีแนวทางการปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน
เขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14...ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือมีหนังสือสั่งการแนว
ปฏิบัติจากต้นสังกัด โรงเรียนจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 


 
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมาตรการป้องกัน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด


 
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6ภาคเรียนที่ 1/2563

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6ภาคเรียนที่ 1/2563
นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 1/2563 => เลือกแนวการเรียน

ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน KRUNGTHAI NEXT


 
เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 1/2563


English Program
       
 
วิทยาศาสตร์        
 
 
ICE        
       


 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


 
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563


 
คู่มือการใช้งาน Google Classroom และ Google Meet

คู่มือการใช้งาน Google Classroom และ Google Meet
(G Suite) สำหรับนักเรียน

คู่มือ


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

MOU หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (EP)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และคุณครูที่ดูแลห้องเรียน EP ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 14 จังหวัดภูเก็ต
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2563
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสร้างครู

วันที่ 27 มิถุนายน 2563
พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสร้างครู สร้างเยาวชน
สร้างสังคมภูเก็ต รุ่นที่ 6 และ 7 ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าพบปะพูดคุยกับคณะครู และบุคลากรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประชุมผู้ปกครองห้องโครงการพิเศษ ICE ระดับชั้นม.6

 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ประชุมผู้ปกครองห้องโครงการพิเศษ ICE ระดับชั้นม.6
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คุณครูฑิตฐินันท์ ชูทอง

วันที่ 25 มิถุนายน 2563
คณะผู้บริหาร และคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนเมืองถลาง
ที่ได้เดินทางมาส่ง ครูฑิตฐินันท์ ชูทอง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School