bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
  ระบบ TCAS'62
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายชื่อนักเรียน 1/2562
 
ตารางเรียน 1/62
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
   
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 1/2562
ปฏิทินงานวัดผล 1/62
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
 
 
 
 
รู้จักสะเต็ม
STEM คืออะไร? (clip)
สเลอปี้ (Slurpee)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
QR Student Card PKW
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget)
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินหน้าที่พลเมือง
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง
หน้าปก คำนำ สารบัญคูู่มื่อหน้าที่พลเมือง
 
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
รองฯรุ่งนภาแซ่ส้อ
รองฯเนตรชนกทัศนกมล
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด


การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ผลการแข่งขัน ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อันดับที่ 12 ของประเทศ ได้แก่
     เด็กชายอานุภาพ จัสติน จันทร์หอม ม.3/4

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดลำดับที่ 51-100 ได้แก่
      นายธนธรณ์ รุ่งอุทัย ม.6/4


นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
     เด็กชายกิตติธัช บุญแสวง ม.3/2
     นายธนภูมิ แก้วหนูนวล ม.3/2
     นายพิทยุตส์ ถนอมเกียรติ ม.3/2
ครูที่ปรึกษา
     ครูเยาวนุช ลิ่มรัชการชำระเงินบำรุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ 2/2562
การชำระเงินบำรุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หลักสูตร EP   หลักสูตร ICE
ชั้น ม. 1/4
ชั้น ม. 2/4
ชั้น ม. 3/4
ชั้น ม. 4/4
ชั้น ม. 5/4
ชั้น ม. 6/4
  ชั้น ม. 4/5
ชั้น ม. 5/5
      
หลักสูตร SMP   หลักสูตร SMT
ชั้น ม. 1/1, 2/1, 3/1   ชั้น ม. 1/2, 1/3
     
หลักสูตร SMTE (ม.ต้น)   หลักสูตร SMTE (ม.ปลาย)
ชั้น ม. 2/2, 2/3
ชั้น ม. 3/2, 3/3
  ชั้น ม. 4/1, 4/2, 4/3
ชั้น ม. 5/1, 5/2, 5/3
ชั้น ม. 6/1, 6/2, 6/3


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ฝรั่งเศส

วันที่ 4 กันยายน 2562
กลุ่มสารการเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ณ สนามกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Phuket Anti-Drug Scout Camp 2019

วันที่ 4 กันยายน 2562
มอบเกียรติบัตรลูกเสือ ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จังหวัดภูเก็ต
"Phuket Anti-Drug Scout Camp 2019"
ณ สนามกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพ

วันที่ 2 กันยายน 2562
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 2 กันยายน 2562
งานห้องเรียนพิเศษ SMTE มอบเกียรติบัตร
งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 2 กันยายน 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตร
การแข่งขันทักษะภาษาไทย และการแข่งขันสารานุกรมไทย
ณ สนามกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัย ดังใจฝัน

วันที่ 2 กันยายน 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัย ดังใจฝัน
กิจกรรมเปิดบ้านอุดมศึกษา
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สะพานสู่ภาษาจีน - ศรีนครคัพ ครั้งที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2562
จีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกัน “มิตรภาพคัพ” ปี 2562
และกิจกรรมการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน - ศรีนครคัพ ครั้งที่ 9”
การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ประเทศไทย
ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2562
งานนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงบประมาณ
จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่แผน เข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย