bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
  ระบบ TCAS'62
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายชื่อนักเรียน 1/2561
 
ตารางเรียน 2/61
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
   
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ตรัง)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2561
ปฏิทินงานวัดผล 2/61
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
 
 
 
 
รู้จักสะเต็ม
STEM คืออะไร? (clip)
สเลอปี้ (Slurpee)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนฯ (แบบเก่า)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget)
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินหน้าที่พลเมือง
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง
หน้าปก คำนำ สารบัญคูู่มื่อหน้าที่พลเมือง
 
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
รองฯเนตชนกทัศนกมล
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
The Voice Thailand

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่ได้ผ่านเข้ารอบ ในรายการ The Voice Thailand
น.ส.นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
สามารถร่วมเชียร์และชมได้ ทุกวันจันทร์ เวลา 20.15 น. ทางช่อง PPTV HD ช่อง 36รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่ 13 - 21 ธันวาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด


กิจกรรมหลาดนัด ภว. พอเพียง

      ด้วยงานวิชาการและงานกิจกรรมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อให้ ครู และนักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิต การพัฒนาตนเอง มีหลักคิดและหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561, วันที่ 14 ธันวาคม 2561 และวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 12.40 - 16.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง และฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

     1.  ร้านค้าจำหน่ายสินค้า


ม.2

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

10 ร้าน

ม.3

12 ร้าน

ม.4

วันที่ 25 มกราคม 2562

13 ร้าน

ม.5

14 ร้าน

   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ read more มุมขวาล่าง


ขั้นตอนการปริ้นบัตรเข้าสอบ Pre-Test PKW 2019


ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

หมายเหตุ :
สมัครนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ ห้องกิจการนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


การแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงพนิชชา เริงนพดล นักเรียนชั้น ม.2/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสุจินตนา ดีบุกสุขลาภ
นางสาวณัฐกานต์ ฤกษ์สำรวจ


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ห้องเรียนขงจื่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนา
ห้องเรียนขงจื่อฯ ครั้งที่ 1 และการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย และโรงเรียนในสังกัด
ระหว่าง วันที่ 1- 4 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี๊ยะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
บุคลากรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมจัดนิทรรศการ
เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9 ในฐานะทรงได้รับการทูลเกล้าฯ
ถวายพระราชสมัญญานาม พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาดูงานการจัดทำมาตรฐานโรงเรียน การดำเนินการตามมาตรฐาน OBEC QA
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

หลาดนัด ภ.ว. พอเพียง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “หลาดนัด ภ.ว. พอเพียง” ครั้งที่ 1
ณ หน้าอาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
"วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว." ประจำปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

พลเอกโกศล ประทุมชาติ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินงาน การปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย การตรวจนับนักเรียนมีตัวอยู่จริง
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Ara Institute of Canterbury

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(Memorandum of Understanding) กับตัวแทนสถาบัน
Ara Institute of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย