bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
  ระบบ TCAS'62
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายชื่อนักเรียน 1/2561
 
ตารางเรียน 2/61
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
   
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ตรัง)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2561
ปฏิทินงานวัดผล 2/61
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
 
 
 
 
รู้จักสะเต็ม
STEM คืออะไร? (clip)
สเลอปี้ (Slurpee)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนฯ (แบบเก่า)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget)
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินหน้าที่พลเมือง
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง
หน้าปก คำนำ สารบัญคูู่มื่อหน้าที่พลเมือง
 
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
รองฯเนตรชนกทัศนกมล
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3 (ชาย,หญิง)

แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3 (ชาย,หญิง)
ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหนังสื่อเลขที่ กห 0484.61/19
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงห้วงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร
โดยแบ่งการฝึกดังนี้
- นศท. ชั้นปีที่ 2 ชาย ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2562
- นศท. ชั้นปีที่ 3 ชาย ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562
- นศท. ชั้นปีที่ 2,3 หญิง ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562
ณ สนามฝึกภาคสนามท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

การเดินทางให้นักเรียนขึ้นรถที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, ปั้มน้ำมันเชลล์ท่าเรือ
และโรงเรียนเมืองถลาง เท่านั้น โดยให้นักเรียนมาขึ้นรถที่โรงเรียน
ในเวลา 05.30 น. ของวันแรกที่มีการฝึก พร้อมเงินค่ารถจำนวน 100 บาท

นักเรียน download เอกสารเพื่อใช้ในการฝึกภาคสนาม
หนังสือยินยอม อุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึก

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ครูชนะภัย ชลธาร ห้องคอมพิวเตอร์ฯ 222


การแข่งขันบรรยายธรรม

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบรรยายธรรม ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม
ผลการแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เด็กหญิงทักษญา เชื้อนาคา ม.2/7
ได้รับเกียรติบัตรและเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตไปแข่งขันต่อในระดับภาค

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
นางสาวปาณิสรา นวลสระ ม.5/6


รับสมัครนักเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

Students Register System (SRS)

ระบบรับสมัครนักเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนอ่านขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจก่อนกรอกใบสมัคร

(คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่ระบบ)


ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ

ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ชั้น ม.1 - 3 ชั้น ม.4 - 5


ขั้นตอนการสมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการสมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ To Be Number One IDOL

To Be Number One IDOL รุ่นที่ 9 ระดับภาคใต้

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ในการแข่งขัน To Be Number One IDOL รุ่นที่ 9
ระดับภาคใต้ (คัดเป็นตัวแทนภาคใต้) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต


การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบาย โดยได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการรับนักเรียน ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

พิธีมอบเกียรติบัตร PKW Pre-Test

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการทดสอบความรู้ PKW Pre-Test
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตรนักเรียน

Idenpendent Study (IS3)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
การแข่งขันการนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชา IS
(Idenpendent Study) ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมชงคง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติว วิชา GAT-PAT 7.1 (ฝรั่งเศล)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ติวนักเรียน วิชา GAT-PAT 7.1 (ฝรั่งเศล)
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

To Be Number One Idol รุ่นที่ 9

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร
นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One Idol รุ่นที่ 9

ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

คณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย