bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
รายชื่อนักเรียน 2/2560
 
ตารางเรียน 2/60
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
     
     
     
     
     

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 2/60 (ฉบับร่าง)
ปฏิทินวิชาการ
เกณฑ์รางวัล OBECQA
   
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนฯ
คู่มือการทำจัดซื้อ/จัดจ้าง
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ครูนิตยา ชูศรี
ครูสุจนีย์ ตันประดิษฐ์
ครูเอกชัยไชยสุวรรณ์
ครูจิราภรณ์ศักดิ์แก้ว
 
 
 
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด


ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทิน


รายละเอียดการรับสมัคร โครงการทดสอบความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด


Pre-test PKW ประจำปีการศึกษา 2561

ก่อนสมัครเข้าระบบกรุณาอ่านขั้นตอนการสมัคร

*** การชำระเงินค่าสมัครสามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 18 ธันวาคม 2560 ***

ขั้นตอนการสมัคร เข้าสู่ระบบ


Pre-test PKW ประจำปีการศึกษา 2561

การทดสอบเตรียมความพร้อม (Pre-test PKW) ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด


มอ.วิชาการ ประจำปี 2560

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน มอ.วิชาการ ประจำปี 2560
(PSU OPEN HOUSE 2017) ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยได้รับรางวัลดังนี้

การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม "Q&A ENVI" ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ
1. น.ส.วิภาดา แก่นหิน ชั้น ม.5/1
2. น.ส.ศิริกาญจน์ ธนพันธ์พานิช ชั้น ม.5/1
3. น.ส.ภรณีพรรณ ตัณฑวนิช ชั้น ม.5/1

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (YCPC 2017) คือ
1. นายธนวัฒน์ ผลเกิด ชั้น ม.4/1 รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2. นายกิตติชัย ใจผ่อง ชั้น ม.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

การแข่งเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Mobile Robot (IoT)
1. นายฉลองศักดิ์ เหลืองสุจริต ชั้น ม.4/2 รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดภูเก็ต


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
รายละเอียด


เงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ 2/2560

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตร MEP และ  EP 

ระดับ ม.1/4 
ระดับ ม.4/4
ระดับ ม.2/8, 3/8, 5/8 และ 6/8


หลักสูตร SMP และ SMTE

ระดับ ม.1/1 ระดับ ม.1/2 - 1/3 ระดับ ม.2/1 - 2/3

ระดับ ม.4/1 - 4/3 ระดับ ม.5/1 - 5/3


   
   
   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ในระดับ ม.ปลาย

วันที่ 12 ธันวาคม 2560
งานวิชาการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ที่มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ในระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 12 ธันวาคม 2560
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ศึกษาดูงาน ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แก่นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์
ในงาน มอ.วิชาการ 60 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เด็กดี ศรี ภว.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ในโครงการ "เด็กดี ศรี ภว."

การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในงาน มอ.วิชาการ 60 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การแข่งขันเคมีนานาชาติ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันเคมีนานาชาติ

ชุมนุมเทคนิคการเชียร์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนชุมนุมเทคนิคการเชียร์
ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922