DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/2563
ตารางเรียน 1/63
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 1/63
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสืออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
ระดับ ม.ปลาย (ม.4 - 6)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูจินดา  ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
รางวัล Best Practices วิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

คุณครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Practices วิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่
ครูสุกัญญา สมุทร คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูมลฤดี แพทย์ปฐม คุณครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูสวรรยา อนันต์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูเทิดธรรม ศรีสว่าง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 
การแข่งขันโครงการประกวดทักษะภาษาจีน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

วันที่ 5 กันยายน 2563 การแข่งขันโครงการประกวดทักษะภาษาจีน PIM Young Chinese Voice Contest 2020
ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีนของศูนย์ PIM career Academy จัดตั้งโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
ณ Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Acadamy สถาบันการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทการแข่งขันเล่าเรื่องภาษาจีน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลเป็นเงิน 5,000 บาท
ได้แก่ นางสาวกัญญาณัฐ สังขพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ครูผู้ควบคุม นางสาวจิตติภัทท์ ถนัดช่าง


 
การประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

วันที่ 8 กันยายน 2563 การประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวมินทกานต์ ถนอมไถ
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รัก


 
การแข่งขันการตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ
ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 (จากผู้เข้าแข่งขัน 500 ทีมทั่วประเทศ)
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท


 
ประกาศการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใบสมัคร


 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกรับการศึกษาไทยตามแผนบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ได้จัดทำวีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ระหว่างการล็อคดาวน์

Stay safe and healthy while back at school
การรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน


Top Tips on how to deal with and reduce anxiety during the codvid-19 Pandemic
สุดยอดเคล็ดลับวิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Learning in the Lockdown
การเรียนรู้ระหว่างการล็อคดาวน์


 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ประชุมประเมินและพิจารณาความพร้อม หลักสูตร ICE ระดับ ม.ต้น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
การประชุมประเมินและพิจารณาความพร้อม
ในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน-อังกฤษ
(Gifted Program : Intensive Chinese and English Program : ICE)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต มอบทุนการศึกษา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต เข้ามอบทุนการศึกษา
มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวน 12 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 128,000 บาท
ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเรียนวิชาทหาร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (เฉพาะที่สมัครเรียนวิชาทหาร)
เข้ารับการทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนเมืองถลาง

ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน

วันที่ 14 กรกฏาคม 2563
ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่ง เชี่ยวชาญ
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

MOU หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (EP)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และคุณครูที่ดูแลห้องเรียน EP ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 14 จังหวัดภูเก็ต
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2563
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School