DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/2562
ตารางเรียน 2/62
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 2/62
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสืออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
ระดับ ม.ปลาย (ม.4 - 6)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
ผอ.วัชรศักดิ์  สงค์ปาน
รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
พิมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

พิมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


 
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม

ประกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


 
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2563

 
     
 


 
ปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษาชั่วคราว


 
ปฏิทินแจ้งข่าวสารการดำเนินงานในสถานการณ์ COVID-19

ปฏิทินแจ้งข่าวสารการดำเนินงานในสถานการณ์
ผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-10
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


 
คู่มือการใช้งาน Google Classroom และ Google Meet

คู่มือการใช้งาน Google Classroom และ Google Meet
(G Suite) สำหรับนักเรียน

คู่มือ


 
ตารางเรียน online โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ตารางเรียน online โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้

ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เริ่มเรียนวันที่ 16-30 มิถุนายน 2563
ม. 1
ม. 4          
           
ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 เริ่มเรียนวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563
ม. 2          
ม. 3          
ม. 5          
ม. 6          


 
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ


 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     


 
ปฏิทินสอบแก้ตัว

ปฏิทินสอบแก้ตัว


 
ปฏิทินรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป


 
O-NET ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
และคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ปีการศึกษา 2562


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ร่วมแสดงความยินดีกับนายประชาชาติ

วันที่ 30 มกราคม 2563
ร่วมแสดงความยินดีกับนายประชาชาติ
ในการสอบและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ณ ลานหงษ์หยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

วันที่ 28 มกราคม 2563
คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 28 มกราคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดตามผลประเมินสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ

วันที่ 27 มกราคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 14
ติดตามผลประเมินสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประเภทวิชาภาษาจีน

วันที่ 27 มกราคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชาภาษาจีน
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 27 มกราคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 23 มกราคม 2563
คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1
เขตตรวจราชการที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

วันที่ 23 มกราคม 2563
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเสื้อสามารถและเกียรติบัตร
สำหรับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1 - 8 มกราคม 2563

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School