bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
  ระบบ TCAS'62
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายชื่อนักเรียน 1/2561
 
ตารางเรียน 2/61
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
   
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ตรัง)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2561
ปฏิทินงานวัดผล 2/61
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
 
 
 
 
รู้จักสะเต็ม
STEM คืออะไร? (clip)
สเลอปี้ (Slurpee)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนฯ (แบบเก่า)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget)
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินหน้าที่พลเมือง
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง
หน้าปก คำนำ สารบัญคูู่มื่อหน้าที่พลเมือง
 
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
รองฯรุ่งนภาแซ่ส้อ
รองฯเนตรชนกทัศนกมล
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรและยอดบริจาค

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและครบรอบ 122 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย
ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 805-0-90212-9

รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโครงการบรรพชาสามเณร
ยอดรวมทั้งหมด 113,987.98 บาท ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
อนุโมทนาบุญทุกบุญทุกกระแสบุญ กราบสาธุ

1. ผู้อำนวยการ ดร.โกศล ใสขาว 3,000 บาท
2. รองผู้อำนวยการรุ่งนภา แซ่ส้อ และครอบครัว 999 บาท
3. คุณวีรภัทร์ โปณะทอง และครอบครัว 999.99 บาท
4. คุณสุนันตา ลุพรหมมา และครอบครัว 799 บาท
5. คุณจันทนี พวงแก้ว และครอบครัว 2,000 บาท
6. คุณพรเพ็ญ สักพันธ์ และครอบครัว 109 บาท
7. นางสาวอาริยา มีชัย และครอบครัว 2,000 บาท
8. นางสาวกุลภา กิจพิทักษ์สิน และครอบครัว 1,500 บาท
9. นางสาวณัชชา อินทนาม และครอบครัว 200 บาท
10. นายพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์ และครอบครัว 200 บาท
11. นายศิวาเรศ ฉัตรกุล ณ อยุธยา และครอบครัว 1,000 บาท
12. นายวสันต์ บุญเกิด และครอบครัว 300 บาท
13. นางสาวธนพร ณ วาโย และครอบครัว 199 บาท
14. นายสิทธิพงศ์ เลิศอิทธิกุล และครอบครัว 3,000 บาท
15. นางสาวมนชยา เลิศเอกกุล และครอบครัว 2,000 บาท
16. นายเทียนชัย ชามะสนธ์ และครอบครัว 500 บาท
17. นางสาวสุวรรณี ลิ่มชูเชื้อ และครอบครัว 500 บาท
18. นางรัชนี นิรันดร์วิโรจน์ และครอบครัว 3,000 บาท
19. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 499 บาท
20. สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 10,000 บาท
21. นายบุญชิต กิตติศักดิ์ และครอบครัว 2,000 บาท
22. นางสาวอรอนงค์ นิลพงศ์ และครอบครัว 3,000 บาท
23. นายพยุง-นางเพลินพิศ เอกวานิช และครอบครัว 10,000 บาท
24. นางสาวนิรมล บุญวิเศษ และครอบครัว 999 บาท
25. นางสาวกนกวรรณ ศรีสว่าง และครอบครัว 1,000 บาท
26. นายสุรสิทธิ์ บุญวรรโณ และครอบครัว 3,000 บาท
27. นางสาวสมสมัย คีรีเกษตร์สุข และครอบครัว 1,000 บาท
28. นายวิโรจน์-นางวิชุลดา พลนาดีและครอบครัว 1,000 บาท
29. นางสาวกรกช เพชรศิริ และครอบครัว 299 บาท
30. ผู้ปกครองด.ช.ณชากร วัลยะเพชร 2,000 บาท
31. นางนิตยา อาชีวระงับโรค และครอบครัว 900 บาท
32. นางสาวนันท์นภัส วาจาสัตย์ และครอบครัว 8,000 บาท
33. นายจิรวุฒิ พริ้มพราย และครอบครัว 500 บาท
34. นางณิชาภัทร แวงวรรณ และครอบครัว 200 บาท
35. นางสาวณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน และครอบครัว 900 บาท
36. นางวรินพัทธ์ เรืองกิตติ์กูลภัท และครอบครัว 1,000 บาท
37. นางสาวบุษบา ยะกร (ใสจิตร์) และครอบครัว 1,000 บาท
  38. นางบุญธรรม ประดิษฐ์ และครอบครัว 2,000 บาท
39. นางจรรยา แสงระวี และครอบครัว 1,000 บาท
40. ด.ช.ณัชพล บัวศรี และคุณแม่ 500 บาท
41. นางสาวอภันตรี เอี่ยมสกุล และครอบครัว 1,000 บาท
42. นางจินดา ไชยสวัสดิ์ และครอบครัว 2,000 บาท
43. นางวิมลมาลย์ แก้วมุนีโชค และครอบครัว 599 บาท
44. นางสาววรัฏฐา วัชรวิภากร และครอบครัว 299 บาท
45. นางสาวบุญศรี ถิรวิริยาภรณ์ 1,000 บาท
46. นายมนัสชัย ดวงปัญญารัตน์ 100 บาท
47. นางสายพิณ บุญยัง และครอบครัว 1,000 บาท
48. นางสาวน้ำฝน นามสม และครอบครัว 599.99 บาท
49. นายภูมิ ชาลีวัลย์ และครอบครัว 122 บาท
50. นางสาวณัฐอัญชะสา ชัชพงศ์เดชสกุล และครอบครัว 368 บาท
51. นางสุนันทา ปังกานิบาน และครอบครัว 599 บาท
52. ครูมนัส ปลิดโรค และครอบครัว 400 บาท
53. ครูพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง และคนรอบครัว 500 บาท
54. ครูณัฐพงศ์ ประทีป ณ ถลาง และครอบครัว 500 บาท
55.ครอบครัวด.ช.วรภพ จิรศานต์ชัย 2,000 บาท
56.ครอบครัวด.ช.กิตติธัช เตรียมเชิดติวงศ์ 2,500 บาท
57.ครอบครัวด.ช.ปัณณทัต จิตธรรมมาภิรมย์ 2,000 บาท
58.ครอบครัวด.ช.พิศุทธิ์ หิรัญจรัสพิวัฒน์ 1,000 บาท
59.ครอบครัวด.ช.ธนดล แพทย์ขิม 1,000 บาท
60.ครอบครัวด.ช.พุทธวัตร อันทะผาลา 1,000 บาท
61.ครอบครัวด.ช.อติรุจ ภิรมย์โชค 1,000 บาท
62.ครอบครัวด.ช.สพล เครือกาบทอง 1,000 บาท
63.ครอบครัวด.ช.คณิน เที่ยงธรรม 2,000 บาท
64.ครอบครัวด.ช. ธีรภัทร์ มะลิวัลย์ 1,000 บาท
65.ครอบครัวด.ช.ถิระยุทธ์ อนงค์ และด.ช.นนท์ธวัช อนงค์ 4,000 บาท
66.คุณกุลริสา เลิศคุณากิจ และครอบครัว 1,000 บาท
67.ด.ช.กานท์กวี โรจน์บุญถึง และครอบครัว 500 บาท
68.คุณปวีณสมร เชี่ยวกุลวิชัย และครอบครัว 1,000 บาท
69.นายทวีป ดำหนู และครอบครัว 3,000 บาท
70.นางศุภณิช เดชอายุมนตรี และครอบครัว 1,000 บาท
71.นายอัสนี พฤกษ์ประทิ่น และครอบครัว 2,000 บาท
72.นายสุทิน เรืองด้วง และครอบครัว 3,000 บาท
73.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,798 บาท


เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 1/2562


เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

SMP ม.2 SMP ม.3 SMTE ม.2

SMTE ม.3 SMTE ม.5 SMTE ม.6

--------------------------------------------

EP ม.2/4 EP ม.3/4

EP ม.5/4 EP ม.6/4

--------------------------------------------

ICE
ICE ม.5/5


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ
(Gifted Program : SMP) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด


นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2561

แจ้ง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2561 ห้อง ม.4/9 - 4/13
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันที่โรงเรียนเวลา 12.10 น. บริเวณ สนามบาสเกตบอล
รับประทานอาหารเที่ยงมาให้เรียบร้อย
โดยแต่งเครื่องแบบฝึกนศท. เพื่อช่วยงานบรรพชาสามเณร
นักเรียนคนไหนไม่สามารถมาได้ให้หาเพื่อนห้องเรียนอื่นมาแทน

*** หากไม่มาช่วยงานหรือไม่สามารถหาเพื่อนมาแทนได้ จะมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนชั้นปี **


O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นม. 6

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
และคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561


รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม โครงการเยาวชนเอเอฟเอส

เอเอฟเอสเขตภูเก็ตประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
นานาชาติรุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563 - 2564) นักเรียนที่สนใจสามารถ
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org ปริ้นใบสมัคร
และส่งเอกสารได้ที่ห้องพักครูภาษาอังกฤษ ห้อง 138 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
หรือห้องศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตภูเก็ตห้อง 145 ชั้น 4 อาคาร 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่าน
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวัน ที่ 5 มิถุนายน 2562 (ในเวลาราชการ)
ค่าสมัคร200 บาทและค่าข้อสอบเก่า 30 บาท (ตามความสมัครใจ)


รับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ

แจ้ง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (จบการศึกษาแล้ว)
ให้มารับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
โดยให้มารับได้ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น.
และวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น.
ณ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (222) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
** ผู้ปกครองสามารถมารับแทนได้ **

*** หากไม่สามารถมารับได้ตามวันเวลาดังกล่าวได้
สามารถไปรับได้ที่ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.41 จ.นครศรีธรรมราช ***


O-NET ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
และคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561


กิจกรรมค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การมอบตัวและการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด


โครงการบรรพชาสามเณร

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดโครงการบรรพชาสามเณร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และครบรอบ 122 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 4-12 พฤษภาคม 2562
ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

** หมายเหตุ รับสมัครนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สถานที่รับสมัคร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย **


ใบสมัคร


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ร่วมแสดงความยินดี คุณครูย้าย

วันที่ 27 มีนาคม 2562
ร่วมแสดงความยินดี ครูพล ไมสัณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และครูปรานอม ไมสัณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ณ ลานหงส์หยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 27 มีนาคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำความรู้เกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฏ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ทดสอบความสามารถพิเศษ

วันที่ 25 มีนาคม 2562
ทดสอบความสามารถพิเศษ ผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562 โครงการทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 21 มีนาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

วันที่ 21 มีนาคม 2562
การประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประเมินครูผู้ช่วย

วันที่ 20 มีนาคม 2562
ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันถลางชนะศึก ประจำปี 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562
ผู้บริหารและตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
เนื่องในวันถลางชนะศึก ประจำปี 2562
ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย