bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
  ระบบ TCAS'62
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายชื่อนักเรียน 1/2562
 
ตารางเรียน 1/62
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
   
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ตรัง)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 1/2562
ปฏิทินงานวัดผล 1/62
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
 
 
 
 
รู้จักสะเต็ม
STEM คืออะไร? (clip)
สเลอปี้ (Slurpee)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนฯ (แบบเก่า)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget)
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินหน้าที่พลเมือง
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง
หน้าปก คำนำ สารบัญคูู่มื่อหน้าที่พลเมือง
 
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
รองฯรุ่งนภาแซ่ส้อ
รองฯเนตรชนกทัศนกมล
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE

งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการครู จำนวน 4 คน เพื่อเดินทางไปจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน แบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ย
Northwest University) เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
โดยมีกำหนดการเดินทางในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน (ช่วงปิดภาคเรียน)
รายละเอียดดังแนบ ขอให้คุณครูศึกษารายละเอียดและกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
ส่งใบสมัครที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป
กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

เอกสารการรับสมัคร


ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอส

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563 - 2564)
เขตภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

รายชื่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (แก้ไข)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 9 รายการ (14 ห้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เอกสารประกวดราคา

คุณลักษณะครุภัณฑ์


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และบันทึกข้อความ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่


คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน
และระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

รายชื่อคณะกรรมการ


การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายธนวัฒน์ ผลเกิด ชั้น ม.6/1
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 15
The 15th Thailand Olympiad in Informatics
ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี


โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
"โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2562"
ภายใต้ข้อตกลงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพิจารณาคัดเลือก
ครูวีรภัทร์ โปณะทอง เป็น "คุณครูผู้ประสานงานดีเด่น ประจำปี 2562"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย
ในรายการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562
(South African International Mathematics Competition :
World Youth Mathematics Inter-Cities Compettition 2019
(SAIMC : WYMIC 2019) จัดขึ้นในวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2562 ที่เมือง Durban, South Africa 


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

มอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมมอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มอบเข็ม คณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมมอบเข็มให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กล่าวคำปฏิญาณตน คณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่
สภานักเรียนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ สพม.14

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยม และช่วยเหลือการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรม และผลงานเด่นของสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การประกวดจัดพานไหว้ครู

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
มอบเกียรติบัตรสำหรับห้องเรียนที่ชนะการประกวดจัดพานไหว้ครู
เนื่องในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีสวนสนามวันคล้ายวันวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย