bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
  ระบบ TCAS'62
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายชื่อนักเรียน 1/2562
 
ตารางเรียน 2/62
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
   
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 1/2562
ปฏิทินงานวัดผล 1/62
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
 
 
 
 
รู้จักสะเต็ม
STEM คืออะไร? (clip)
สเลอปี้ (Slurpee)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
QR Student Card PKW
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget)
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินหน้าที่พลเมือง
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง
หน้าปก คำนำ สารบัญคูู่มื่อหน้าที่พลเมือง
 
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
รองฯรุ่งนภาแซ่ส้อ
รองฯเนตรชนกทัศนกมล
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
PKW Pre-test ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test) ประจำปีการศึกษา 2563
ตามนโยบายเตรียมความพร้อมของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จึงจัดให้มีการทดสอบความรู้ 5 รายวิชา สำหรับนักเรียนชั้น ป. 4, 5, 6 ปีการศึกษา 2562
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด


กิจกรรมประจำปีภาษาฝรั่งเศส สคฝท. ปี 2562

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชาภาษาฝรั่งเศส
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประจำปีภาษาฝรั่งเศส สคฝท. ปี 2562
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล ชนะเลิศยอดเยี่ยม ในการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ได้แก่

1. นายพรภวิษย์ ปัญญาไวย์ ม.6/11
2. นายบูรพา สันดำ ม.6/11
3. นายนันทวัฒน์ คงช่วย ม.6/11
4. นางสาวซานียา สาเหล่ ม.6/11
5. นางสาวนาเดีย สาสังข์ ม.6/11

ซึ่งตัวแทนนักเรียนได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


Mini Science & Math Olympiads

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Mini Science & Math Olympiads
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ผลการแข่งขัน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ลำดับที่ 17 จากทั้งหมด 2,230 ทีม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เข้ารอบชิงชนะเลิศและเงินรางวัล 5,000 บาท
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย
1. เด็กชายกันตภณ ตราหยก ม.3/1
2. เด็กชายคณพศ ถิ่นหนองจิก ม.3/1
3. เด็กชายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช ม.3/1
4. เด็กชายชนะภัย พรมนิยม ม.3/1
5. เด็กหญิงณิชาโสภานนท์ ม.3/1
ครูที่ปรึกษา : ครูรัชนี นิรันดร์วิโรจน์

 


การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ คณิตศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21
ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญรางวัลทองคำแท้
ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาฯ ได้แก่
เด็กชายคณพศ ถิ่นหนองจิก ม.3/1

ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
เด็กชายกันตภณ ตราหยก ม.3/1

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้แก่
เด็กหญิงณิชา โสภานนท์ ม.3/1

ครูผู้ฝึกซ้อม: ครูภูเบศ พนานุรักษ์


การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ผลการแข่งขัน ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อันดับที่ 12 ของประเทศ ได้แก่
     เด็กชายอานุภาพ จัสติน จันทร์หอม ม.3/4

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดลำดับที่ 51-100 ได้แก่
      นายธนธรณ์ รุ่งอุทัย ม.6/4


นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
     เด็กชายกิตติธัช บุญแสวง ม.3/2
     นายธนภูมิ แก้วหนูนวล ม.3/2
     นายพิทยุตส์ ถนอมเกียรติ ม.3/2
ครูที่ปรึกษา
     ครูเยาวนุช ลิ่มรัช   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

คุณครูศศิกร นามสงวน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ต้อนรับคุณครูศศิกร นามสงวน กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
ย้ายมารับตำแหน่งครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
มอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียน
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มอบเสื้อสามารถ คณิตศาสตร์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มอบเสื้อสามารถในการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21
เด็กชายคณพศ ถิ่นหนองจิก ม.3/1
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กิจกรรมวันฮาโลวีน Halloween

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน Halloween
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

วันที่ 29 ตุลาคม 2562
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับจังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผอ. วัชรศักดิ์ สงค์ปาน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ. วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ตัวแทนผู้บริหารและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

วันที่ 8 ตุลาคม 2562
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ศึกษาดูงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย