DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/2563
ตารางเรียน 1/63
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 2/62
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสืออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
ระดับ ม.ปลาย (ม.4 - 6)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูจินดา  ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
ครูดีในดวงใจ

ด้วยสพฐ. กำหนดจัดโครงการ "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. 2564
เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ในการนี้จึงข้อความร่วมมือ
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้ปกครองและนักเรียน
เข้าร่วมประเมินครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยขอร่วมมือทุกท่านช่วยประเมิน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ก.ค. 2563 เวลา  18.00 น.
และหากไม่ประสงค์ลงคะแนนก็สามารถเลือกข้อสุดท้ายก่อนส่งผลโหวต

(เลือกตามประเภทของการโหวต)


ครู/ บุคลากร / นักเรียน   ผู้ปกครอง


 
กรอกข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2563

ขอความร่วมมือนักเรียน ชั้น ม.2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
กรอกข้อมูลนักเรียนด้วยตนเองทุกคน ภายในวันที่ 3 ก.ค. 63
เพื่องานสารสนเทศได้ดำเนินการยืนยันจำนวนนักเรียนผ่านระบบ DMC
กรอกข้อมูล


 
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมาตรการป้องกัน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด


 
ตารางการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

ตารางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19
ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

รายชื่อนักเรียนแบ่ง ตอน ก ตอน ข


 
ตารางสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

ตารางสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


 
ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก AFS

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564 - 2565)

รายละเอียด


 
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6ภาคเรียนที่ 1/2563

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6ภาคเรียนที่ 1/2563
นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 1/2563 => เลือกแนวการเรียน

ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน KRUNGTHAI NEXT


 
เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 1/2563


English Program
       
 
วิทยาศาสตร์        
 
 
ICE        
       


 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


 
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563


 
คู่มือการใช้งาน Google Classroom และ Google Meet

คู่มือการใช้งาน Google Classroom และ Google Meet
(G Suite) สำหรับนักเรียน

คู่มือ


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

สอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

วันที่ 7 มิถุนายน 2563
สอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

วันที่ 6 มิถุนายน 2563
สอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ยืนยันสิทธิความสามารถพิเศษ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
ยืนยันสิทธิความสามารถพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ทดสอบความสามารถพิเศษ ม.4

วันที่ 3 มิถุนายน 2563
ทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1

วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

อบรม G Suite (Google Class, Google Meet)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
อบรม G Suite (Google Class, Google Meet)
ให้กับคุณครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการสอน Online ให้กับนักเรียน
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มอบตัวและประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ม.4

วันที่ 18 มีนาคม 2563
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ม.4
ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School