DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/2563
ตารางเรียน 2/63
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 2/63
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
ระดับ ม.ปลาย (ม.4 - 6)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูจินดา  ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
รายชื่อนักเรียนโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

รายชื่อนักเรียนโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบเจียระไนเพชร

รายละเอียด


 
โครงการการส่งเสริมการออมกับกองทุนแห่งชาติ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดี นายธนาคาร วงศ์ไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรในโครงการประกวดเรียงความ
ภายใต้โครงการการส่งเสริมการออมกับกองทุนแห่งชาติ กลุ่มนักเรียน
ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
จำนวน 1 อัตรา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 08.30 น.
รายละเอียด


 
ประกาศผลคะแนนสอบ PKW Pre-test

ประกาศผลคะแนนสอบ PKW Pre-test ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล คะแนนสอบรายบุคคล


 
นักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
มารับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ ได้ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 ในวันเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ม.1 - 3 ระดับชั้น ม.4 - 6


 
โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

เข้าสู่ระบบ SRS คลิกที่รูปภาพด้านล่าง เลือก Gifted Program (SMP)


 
โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด


 
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6ภาคเรียนที่ 2/2563

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.1 - 6 ภาคเรียนที่ 2/2563
นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 2/2563 => เลือกแนวการเรียน

ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน KRUNGTHAI NEXT


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

PKW Pre - Test 2021

วันที่ 24 มกราคม 2564
การทดสอบเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 PKW Pre - Test 2021
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

จิตอาสาดีเด่น

วันที่ 22 มกราคม 2564
ขอแสดงความยินดี นายณัฐดนัย ทองขาว ม.6/10 ที่ได้รับคัดเลือก
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นนักเรียนจิตอาสาดีเด่น
"เช็คอิน ภูเก็ต คนดีบอกสังคม" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับดี
ณ หน้าอาคาร 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การสอนออนไลน์

วันที่ 20 มกราคม 2564
นิเทศกติดตามการจัดการสอนออนไลน์
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบทางไกล

วันที่ 18 มกราคม 2564
สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบทางไกล
(VDO Conference) เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวปฏิบัติต่างๆ
เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาการบริหาร
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประชุม Video conference

วันที่ 18 มกราคม 2564
คณะผู้บริหาร และครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ร่วมประชุม
Video conference เรื่องแนวทางการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ coding
โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มอบนโยบาย
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 14 มกราคม 2564
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21
ณ ห้องประชุมสมาร์ทรูม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

วันที่ 14 มกราคม 2564
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดภูเก็ต
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ Google Forms

วันที่ 13-14 มกราคม 2564
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดอบรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์
โดยใช้ Google Forms เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประเมิน
ความรู้แบบออนไลน์ให้กับคุณครูระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2564

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School