DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/64
ตารางเรียน 1/64
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินงานวัดผล 1/64
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวพรนภัส ไตรระเบียบ ม. 6/9
นางสาวศุจิกา ผิวนวล ม.6/8
นางสาวสุชาวลี คำเลิศ ม.6/3
นางสาวณัฐ์ฐวรญา วรญาณอรห์ ม.6/3
นางสาววริฏฐา พฤกษารักษ์ ม.6/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) และเป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับประเทศ
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 17
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่าน KRUNGTHAI Next

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่าน KRUNGTHAI Next
สำหรับชั้น ม.2, 3, 5, 6 ปีการศึกษา 2564
** เฉพาะ App krungthai next เท่านั้น


 
เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 1/2564 (ม.2,3,5,6)

 

วิทยาศาสตร์      
ICE      
   
EP      


 
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6 ภาคเรียนที่ 1/2564
นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 1/2564 => เลือกแนวการเรียน

กำหนดชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ม.2, 3, 5, 6
ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ หากมีการชำระเงินบำรุงการศึกษาหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564
จะไม่ได้รับการอนุมัติให้ทำประกันอุบัติเหตุจากทางโรงเรียน


 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางสอน


 
คู่มือการใช้งาน G-suite และตารางเรียนออนไลน์

คู่มือการใช้งาน G Suite สำหรับนักเรียน และตารางเรียนออนไลน์

 

** วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นักเรียนพบครูที่ปรึกษาผ่าน Google Meet เวล 09.00 น. คุณครูส่งลิงค์ให้นักเรียนผ่านทางเมลโรงเรียน

** วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เริ่มเรียนออนไลน์ตามตารางสอนปกติ (ชั้น ม.2, 3, 5, 6 และห้องโครงการพิเศษ ม.1, 4)


 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนทั่วไป


 
ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
แก้ไขข้อูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
ตามประกาศหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๓๙๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)


 
เลื่อนปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป

  ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง เลื่อนปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
-----------------------------------------------------------------
ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบาย
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ต้อนรับ คุณครูอรุณรัก กู้เกียรติกูล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ
คุณครูอรุณรัก กู้เกียรติกูล ครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


มอบเสื้อให้กับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน.

วันที่ 12 เมษายน 2564
รองผู้อำนวยการ เนตรชนก ทัศนกมล มอบเสื้อให้กับนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ร่วมต้อนรับ คณะคุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ

วันที่ 8 เมษายน 2564
คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ
คณะผู้บริหารและคณะครู ที่ได้เดินทางมาส่งคุณครู ที่ได้
ย้ายมาปฏิบัติราชการ
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


วันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2564
คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมพิธี
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จังหวัดภูเก็ต
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


คุณครูจันธิรัตน์ หมายจิตร

วันที่ 5 เมษายน 2564
คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียน
ทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้เดินทางมาส่ง
คุณครูจันธิรัตน์ หมายจิตร ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ
ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School