DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/2563
ตารางเรียน 1/63
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 1/63
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสืออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
ระดับ ม.ปลาย (ม.4 - 6)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูจินดา  ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนรับผลการเรียนฉบับจริงจากครูที่ปรึกษา
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ระบบประกาศผลการเรียน


 
“แชมป์ประจำสายภาคใต้” ในการแข่งขันรายการ ม.ปลายสายเก่ง

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นายภพธรรม กอมสิน ม.6/1
นางสาวอุษณีย์ เลี่ยวตระกูล ม.6/1
คุณครูผู้ควบคุม : นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รัก

ที่ได้เป็น “แชมป์ประจำสายภาคใต้” ในการแข่งขันรายการ ม.ปลายสายเก่ง
ทางช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32 
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
การแต่งกาย : ชั้นปีที่ 2,3 แต่งเครื่องแบบฝึกปกติ (เปลี่ยนหมายเลขชั้นปีเรียบร้อย)
ชั้นปีที่ 1 : ชุดพละในสัปดาห์ (หรือทางทหารจะมีการเปลี่ยนแปลง)
สถานที่ฝึก ปลายแหลมสะพานหินฝั่ง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC
ถึงสถานที่ฝึกเวลา 12.30 น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
การขาดเรียน สามารถขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ต้องแนบใบลาทุกครั้ง

ใบลา


 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว EP

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน EP

รายละเอียด


 
เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 2/2563

 

 
     
     
     
 


 
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6ภาคเรียนที่ 2/2563

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.1 - 6 ภาคเรียนที่ 2/2563
นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 2/2563 => เลือกแนวการเรียน

ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน KRUNGTHAI NEXT


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ
จัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีห้องเรียนคุณภาพ (อาคาร 3)
จำนวน 21 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด


 
การแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

การแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)
ประจำปีการศึกษา 2563 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

เอกสาร


 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกรับการศึกษาไทยตามแผนบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ได้จัดทำวีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ระหว่างการล็อคดาวน์

Stay safe and healthy while back at school
การรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน


Top Tips on how to deal with and reduce anxiety during the codvid-19 Pandemic
สุดยอดเคล็ดลับวิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Learning in the Lockdown
การเรียนรู้ระหว่างการล็อคดาวน์


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ประชุมประเมินและพิจารณาความพร้อม หลักสูตร ICE ระดับ ม.ต้น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
การประชุมประเมินและพิจารณาความพร้อม
ในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน-อังกฤษ
(Gifted Program : Intensive Chinese and English Program : ICE)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต มอบทุนการศึกษา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต เข้ามอบทุนการศึกษา
มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวน 12 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 128,000 บาท
ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเรียนวิชาทหาร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (เฉพาะที่สมัครเรียนวิชาทหาร)
เข้ารับการทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนเมืองถลาง

ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน

วันที่ 14 กรกฏาคม 2563
ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่ง เชี่ยวชาญ
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

MOU หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (EP)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และคุณครูที่ดูแลห้องเรียน EP ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 14 จังหวัดภูเก็ต
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2563
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School