bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
  ระบบ TCAS'62
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายชื่อนักเรียน 1/2562
 
ตารางเรียน 1/62
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
   
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 1/2562
ปฏิทินงานวัดผล 1/62
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
 
 
 
 
รู้จักสะเต็ม
STEM คืออะไร? (clip)
สเลอปี้ (Slurpee)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
QR Student Card PKW
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget)
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินหน้าที่พลเมือง
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง
หน้าปก คำนำ สารบัญคูู่มื่อหน้าที่พลเมือง
 
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
รองฯรุ่งนภาแซ่ส้อ
รองฯเนตรชนกทัศนกมล
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
เข้ารับเกียรติบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับฟังโอวาท และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก
นายณัฏฐพล ธีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้แทนนักเรียนไทย
ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศ จำนวน 37 คน
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1รายละเอียดเเพิ่มเติม


ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการ สอวน. (ค่าย 1)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการ สอวน.
ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้
ชิงโล่รางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จำนวน 2 รายการแข่งขัน ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน (Public Speaking Contest)
     1.1 นายเอเจ ทองประสูติ กรอสเวนเนอร์ ชั้น ม.4/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
       รับโล่รางวัลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
     1.2 นางสาวรัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย์ ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

2. การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ (Pop Quiz Competition)
     2.1 นายกานต์ สร้อยมาดี ชั้น ม.6/3 และนายพรหมเทพ คุณรัตน์ ชั้น ม.6/5
       ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
       พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
     2.2 นายธิติ ทวีสิน ชั้น ม.6/5 และนายบุรพล ลีนานุนารถ ชั้น ม.4/4
       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


AMC 2019

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับผลสอบ
AMC 2019
(MAA AMERICAN MATHEMATICS COMPETITION)


ด.ญ.ณิชา โสภานนท์ รางวัล เหรียญเงิน
ด.ญ.พิมพ์ชนก เจิญศิลป์ รางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.วสภะ รุ่งฤทัยวัฒน์ รางวัล เหรียญทองแดง


รายชื่อและเหรียญรางวัล


ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น ม.1 - 3 ระดับชั้น ม.4 - 6


การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 กันยายน 2562
ผลการแข่งขัน

ได้รับรางวัลชมเชย ได้ลำดับที่ 11-50 ได้แก่
1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญศิลป์ ม.3/1
2. นางสาวภูมิผกา ธิติถาวร ม.6/6

รางวัลผ่านเกณฑ์ ได้ลำดับที่ 51-100 ได้แก่
1. เด็กชายกณธี เนติวงศานนท์ ม.2/1
2. นางสาวธีร์วรา บุญสนิท ม.6/1

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงเอื้อ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ม.1/4
2. นางสาวณัฐวดี โกยกอบศิลป์ ม.6/3


สะพานสู่ภาษาจีน - ศรีนครคัพ ครั้งที่ 9

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

จีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกัน “มิตรภาพคัพ” ปี 2562
และกิจกรรมการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน - ศรีนครคัพ ครั้งที่ 9
การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ประเทศไทย
วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนำนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน จำนวน 22 คน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนประเภทต่าง ๆ สรุปผลการแข่งขันดังนี้

1. การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
  2. การแข่งขันร้องเพลงจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
  นายศรุต ตัณฑเวส ม. 5/5
  นางสาวเจนจิรา พรหมมาศ ม. 6/13
  นางสาวปุญญิศา นราดิษย์ ม. 6/2
    นางสาวพิชญ์ศุภางค์ ศรีจันทร์ ม. 4/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
  นายภูมิตะวัน โสดารักษ์ ม. 5/12
     

3. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
  นายต้นวงศ์ เวียงคลังทรัพย์ ม. 6/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นางสาวธมน รัตติเลิศพงศ์ ม.4/12

 

4. การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นางสาวศุภิสรา แซ่เกาะ ม.4/5
   นายวัจน์กร ธาระธนผล ม. 4/5
   นายณัฐวุฒิ เด่นเวสสะ ม. 4/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นายสิรวิชญ์ ธำรงเกียรติกุล ม.4/5

     

5. การแข่งขันสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นายธนกร วังสว่าง ม. 5/12

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นางสาวโฮอิง ชิน ม. 5/12
   นางสาววิสารัตน์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ม.6/12

 

6. การแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษภาษาจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นางสาวอริสา ศิริเจริญไชย ม.6/12
   นางสาวดลยา ย่องสัญเจริญ ม. 6/12
   นางสาวพิชชาภา ร้อยดวง ม. 6/12

     

 


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ฝรั่งเศส

วันที่ 4 กันยายน 2562
กลุ่มสารการเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ณ สนามกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Phuket Anti-Drug Scout Camp 2019

วันที่ 4 กันยายน 2562
มอบเกียรติบัตรลูกเสือ ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จังหวัดภูเก็ต
"Phuket Anti-Drug Scout Camp 2019"
ณ สนามกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพ

วันที่ 2 กันยายน 2562
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 2 กันยายน 2562
งานห้องเรียนพิเศษ SMTE มอบเกียรติบัตร
งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 2 กันยายน 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตร
การแข่งขันทักษะภาษาไทย และการแข่งขันสารานุกรมไทย
ณ สนามกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัย ดังใจฝัน

วันที่ 2 กันยายน 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัย ดังใจฝัน
กิจกรรมเปิดบ้านอุดมศึกษา
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สะพานสู่ภาษาจีน - ศรีนครคัพ ครั้งที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2562
จีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกัน “มิตรภาพคัพ” ปี 2562
และกิจกรรมการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน - ศรีนครคัพ ครั้งที่ 9”
การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ประเทศไทย
ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2562
งานนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงบประมาณ
จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่แผน เข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย