bootstrap menu by Css3Menu.com

         


นายชัยรัตน์ตันทวีวงศ์
นายกสมาคม
ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายเกรียงรัตน์เทพบุตร
ที่ปรึกษานายก
นางลลิตาณ ระนอง
ที่ปรึกษานายก
นายเจริญถิ่นเกาะแก้ว
อุปนายก คนที่ 1
นายประดิษฐ์แสงจันทร์
อุปนายกคนที่ 2
นายชาญวิทย์โชติกิจสมบูรณ์
เลขานุการ
นายไพโรจน์สุทธิพัฒนกิจ
เหรัญญิก
นายธีรยุทธนาวีการ
ปฏิคม
นายชูเลิศพิริยตันติวงศ์
นายทะเบียน
นายพิศุทธิ์หลักแหลม
ประชาสัมพันธ์
นายสหพัฒน์งานสถิล
ประธานฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้
นายรังสรรค์พลสมัคร
ผู้ช่วยเลขานุการ 1
นายชาตรีหลิมพัฒนวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ 2
นายประเกียรติเกิดทรัพย์
ผู้ช่วยปฏิคม 1
นายชุมพลตันประดิษฐ์
ผู้ช่วยปฏิคม 2
นายสมนึกสมบัติสมบูรณ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 1
นายโยธินจันทโรทัย
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 2
นายธนกฤตตันติชูพันธ์
รองฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้
นายหัสรณอาวัชนาการกุล
รองฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้
นายไพรัตน์ แก้วบำรง
กรรมการ
นายพิชิต ตันเพชรรัตน์
กรรมการ
นายสมโภชน์ จงเจียมใจ
กรรมการ
นายสาโรจน์ อังคณพิลาส
กรรมการ
นายอภิมุข เจริญกิจ
กรรมการ
นายสุนทร ภาสสัทธา
กรรมการ
นายทรัพย์สิน ภูผา
กรรมการ
นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ
กรรมการ
นายกฤษฎา พิเชฐพงษานนท์
กรรมการ
นายสมมาตร สมนาม
กรรมการ
น.ส.นิตยาไข่จันทร์
เจ้าหน้าที่สมาคม