bootstrap menu by Css3Menu.com    ข่าวสารนศท. (21-12-2020)   

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนนำปลด (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓)


หมายเหตุ
          -    หลักฐานตาม ข้อ ๑ – ๘ ให้นศท.นำมาในวันดำเนินการจัดทำเอกสาร
              ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๒๐ น. ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร
          -    หลักฐานตาม ข้อ ๙ หรือ ๑๐ ผกท.จะจัดส่งให้ทาง ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
              โดยให้ นศท.รอแจ้งประกาศอีกครั้ง
          -    การแต่งกาย เครื่องแบบ นศท.ทรงผมตามระเบียบ นรด. (รองทรงสูง) โกนหนวดเรียบร้อย และรับประทาน

                   อาหารเที่ยงให้เสร็จก่อนดำเนินการจัดทำเอกสาร
 
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School