bootstrap menu by Css3Menu.com

ครูศุภรินทิพย์ธนสาร
ครูอนุวรรตสุทธิรักษ์
ครูพานีซา ดารานิง
ครูสิงหา เนตรอำพันธ์
ครูกรกช เพชรศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
         
   
ครูสวรรยาอนันต์
ครูสานนท์เพ็งแก้ว
ครูศศิกรนามสงวน
   
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School