bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME :
       
         
 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
น.ส.รัตติยากรณ์ มะมิง
น.ส.ไพรินทร์ปานแก้ว
น.ส.ทิพวรรณ ปานจันทร์
น.ส.อัญชลีคงเพ็ง
นายเทียนชัยชามะสันธ์
นายนันทวัฒน์สงค์รักษ์
           
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ    
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 
น.ส.ผาตีเมาะหามะ
น.ส.จิตติภัทท์ถนัดช่าง
น.ส.สุนิตาน่วมอ่วม
น.ส.มาสสุภาโพธิ์ทอง
 
น.ส.นิสาธนสารพงศกร
           
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
   
นายมักตากะสิรักษ์
น.ส.ภิญโญปานมาศ
นายจารุวัฒน์โกศัยกานนท์
นายเทิดธรรมศรีสว่าง
   
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
   
น.ส.พลอยณัชชาทองมณี
นายเชษฐพลดนหรอหมาน
น.ส.ดลรัตน์คงหาญ
น.ส.ณฐกานต์สุวรรณมณี
   
           

เจ้าหน้าที่สำนักงาน        
กลุ่มบริหารงานวิชาการ        
น.ส.จันทราอุทัยทัศน์
น.ส.วลัยรัชญ์กิตติธรกุล
น.ส.นิตยา ฟ้ากระจ่าง
น.ส.ศิวะพรเจนจิตต์
น.ส.กรกมล พนาพิทักษ์กุล
นายณัฐพงศ์ประทีบ ณ ถลาง
 
กลุ่มบริหารงานบุคลากร        
       
นายภาณุพงศ์ปานทอง
น.ส.ชาลีชัยชู
       
           
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ        
 
น.ส.พรดาวสังขาว
น.ส.สุรีย์ก้างยาง
น.ส.พรสวรรค์บัณฑิต
น.ส.สุอัยดาเสมอภพ
นายมนัสชัยดวงปัญญารัตน์
 
           
กลุ่มบริหารงานทั่วไป        
นายภาคิณปราการ
นางทัศณีญาเยาว์ดำ
น.ส.รัตนานามแก้ว
นายสุรัตน์แสงฉ่ำ
น.ส.เพ็ญศรีกาเด็น
น.ส.อุทัยวรรณ์ ก้งซ้าย