bootstrap menu by Css3Menu.com

 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา  
 
   
น.ส.รัศศิมาภรณ์บรรจงสุทธิ์
นางสาวนิตยา บุญสนอง
 
นางนวพรธานีรัตน์
   
           
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ        
   
น.ส.ผาตีเมาะหามะ
น.ส.สุนิตาน่วมอ่วม
นายสยุมภูนวบุษกร
น.ส.อัจฉราชำนาญกิจ
   
           
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        
   
นายจารุวัฒน์โกศัยกานนท์
นายปิยะวุฒิแกล้วกล้า
น.ส.อรอุมามณีโชติ
น.ส.ศศิประภาศศิสุวรรณ
   
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
น.ส.วรรณดีจีนเมือง
น.ส.ณฐกานต์สุวรรณมณี
น.ส.น้ำฝนนามสม
 
นายนันทวัฒน์สงค์รักษ์
 
           

เจ้าหน้าที่สำนักงาน        
กลุ่มบริหารงานวิชาการ        
น.ส.จันทราอุทัยทัศน์
น.ส.วลัยรัชญ์กิตติธรกุล
น.ส.นิตยา ฟ้ากระจ่าง
น.ส.ศิวะพรเจนจิตต์
น.ส.กรกมล พนาพิทักษ์กุล
นายณัฐพงศ์ประทีบ ณ ถลาง
           
         
นายสุประชัยจั่นทอง
         
 
กลุ่มบริหารงานบุคลากร        
       
นายภาณุพงศ์ปานทอง
น.ส.ชาลีชัยชู
       
           
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ        
น.ส.พรดาวสังขาว
น.ส.สุรีย์ก้างยาง
น.ส.พรสวรรค์บัณฑิต
น.ส.สุอัยดาเสมอภพ
นายมนัสชัยดวงปัญญารัตน์
น.ส.เบญจวรรณศรีสุพรรณ
           
กลุ่มบริหารงานทั่วไป        
นายภาคิณปราการ
นายสุรัตน์แสงฉ่ำ
น.ส.ปาจรีย์ บุญรักษ์
ว่าที่ร.ต.หญิงภัทราเสนากัสป์
น.ส.ยุวดีช่วงโชติ
น.ส.อนัญญารอดงาน