หน้าแรก

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน


พระวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี
สังฆปาโมกข์ (พระภิกษุเพรา  พุทฺธสโร)
พ.ศ. 2440-2445
พระยาอุปการศิลปเศรษฐ (อั๋น  ชัชกุล)
ไม่ปรากฎหลักฐาน
พระวิสณฑ์ครุณการ (เว้ง  กิวานนท์)
ไม่ปรากฎหลักฐาน
พระประมูลวิชาเพิ่ม (ชุ่ม  ชินะเตมีย์)
ไม่ปรากฎหลักฐาน
หลวงโหตรกิตยานุพันธ์ (อี่  โหตรกิตย์)
ไม่ปรากฎหลักฐาน
ขุนมานพานุสาสน์ (นาค  สุคนธร)
ไม่ปรากฎหลักฐาน
     
ขุนวิทยาวุฒิ (ไผ้เคี่ยม  ฉั่วสกุล)
ไม่ปรากฎหลักฐาน
ขุนวิจักษณ์จรรยา (ปุ้ย  ปูรฌัน)
พ.ศ. 2465-2469
ขุนวิศิษฐ์จรรยา
พ.ศ. 2469-2471
   
ขุนจรรยาวิฑูร (วิฑูร  ทิวทอง)
พ.ศ. 2471-2472
นายกอง  วิสุทธารมณ์
พ.ศ. 2472-2473
นายชวน  อังศุละโยธิน
พ.ศ. 2473-2476
     
นายพร้อม  จิตรศิริ
พ.ศ. 2476-2477
ม.ล. ตุ้ย  ชุมสาย ณ อยุธยา
พ.ศ. 2477-2479
ม.จ.ศิวากร  วรวรรณ
พ.ศ. 2479-2481
นายพงศ์อินทร์  ศุขขจร
พ.ศ. 2481-2485
ดร.สาโรช  บัวศรี
พ.ศ. 2485-2489
นายครอบ  นรบาล
พ.ศ. 2489-2513
     
ว่าที่ ร.ต. นิยม  เสรีรัตน์
พ.ศ. 2513-2514
นายครอบ  นรบาล
พ.ศ. 2514-2516
นายสมบูรณ์  ศรีสุทธิ์
พ.ศ. 2516-2520
     
นายบัญญัติ  บูรณะหิรัญ
พ.ศ. 2520-2523
นายสนั่น  ชุมวรฐายี
พ.ศ. 2523-2525
นายสุเทพ  ภัทรปกรณ์
พ.ศ. 2525-2537
     
นายพะยงค์  อุบลขาว
พ.ศ. 2537-2539
นายสุวิชช์  ศรีทิพยราษฎร์
พ.ศ. 2539-2542
นายนิกร  ธีระจามร
พ.ศ. 2542-2547
     
นายสาธร  ลิกขะไชย
พ.ศ. 2547-2550
นายนิกร  ธีระจามร
พ.ศ. 2550-2552
นางสาวสดศรี  ตันสุธัญลักษณ์ 
พ.ศ. 2553-2555
     
นายณชัย  เขมนิพัทธ์
พ.ศ. 2555-2557
นายอุเทน  จิตต์สำรวย
พ.ศ. 2557-2559
ดร.โกศล  ใสขาว
พ.ศ. 2559-2562
     
   
ดร.วัชรศักดิ์  สงค์ปาน
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน