โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

อตฺตานัง ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว SMT และ SMTE


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT และ SMTE จำนวน 1 อัตรา

ประกาศและรายละเอียด

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อ สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
หากไม่มารายงานตัวในวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


รางวัลนักเรียนผู้มีความประพฤติดี ประจำปี 2567


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายสรภัสร์ กิจไพบูลย์ทวี ม.6/7
รับเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนผู้มีความประพฤติดี ประจำปี 2567

จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ซึ่งจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้สมัครนศท. ปีการศึกษา 2567

บัญชีรายชื่อผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2567

ไปที่ เมนู รอบรั้วฟ้า-ขาว ลูกฟ้าขาว นักศึกษาวิชาทหาร

หรือคลิกที่

งานนักศึกษาวิชาทหาร


การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดีนางสาวติชิลา ศุภพฤกษ์ ม.6/1
ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
รางวัล เหรียญทองแดง

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
The 20th Thailand Olympiad in Informatics (20th TOI) ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม


แนวทางป้องกันภัยจากมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์


รู้ทันโจรออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงิน 


การสอบแก้ รายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปึการศึกษา 2566


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง การสอบแก้ 0, ร, มส, มผ รายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปึการศึกษา 2566
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1, 2, 4 และ 5
เครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2567


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง เอกสารระเบียบเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2567


ระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการการชำระเงินเข้าระบบ SchoolBilling ที่เมนู "ข่าวลูกฟ้า-ขาว" ด้านซ้ายมือ
เลือก "ชำระเงินบำรุงการศึกษา" หรือคลิก

SchoolBilling


ภาพกิจกรรม


นายถาวร เวชจันทร์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ตามมาตรการของ สพฐ.ด้านความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนเป็นการบูรณาการในการติดตาม ด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ ด้านการจัด สนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การส่งเสริมระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา และการขับเคลื่อนการดำเนินการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในทุกด้าน
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน อังกฤษ (ICE)    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน-อังกฤษ (ICE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 华侨大学•泰国普吉中学来华留学预科强化项目举行结业仪式 ตามโครงการในกิจกรรมเสริมจุดเน้นของโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE โดย Mr. Xie Wei หัวหน้าสำนักงานฝ่ายเตรียมอุดมศึกษาและคณะ ร่วมในพิธีปิดโครงการ และกล่าว ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจนทำให้ทักษะภาษาจีน ของนักเรียนพัฒนาและดีขึ้นมาก ขอให้รักษาความตั้งใจในการเรียนนี้ไว้ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2567
ณ HUAQIAO UNIVERSITY XIAMEN CHINA สาธารณรัฐประชาชนจีน


รอบรั้วฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School