หน้าแรก

"อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา"
“พระพุทธพรภูเก็ตวิทยาลัยประทาน”

           เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว โรงเรียนได้ขอพระราชทานนามนี้จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆปรินายก และได้นิมนต์เกจิอาจารย์ มาทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยคุณลือชัย  ขอพันเลิศ เป็นผู้บริจาคเงินเป็นจำนวน 42,000 บาท สร้างพระพุทธรูป เนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายในวิหาร 100 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นศาลาทรงไทย คู่กับรูปหล่อจำลอง ขนาดเท่าองค์จริงของหลวงพ่อ 2 องค์ คือ "พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนีสังฆปาโมกข์" (หลวงพ่อแช่ม) อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) และ "พระวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี สังฆปาโมกข์" (หลวงพ่อเพรา พุทฺธสโร) อดีตอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธพรภูเก็ตวิทยาลัยประทานดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกชงโคคติพจน์ประจำโรงเรียน
อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา
บัณฑิตย่อมฝึกตน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
เอกลักษณ์
ต้นแบบนักเรียนเก่ง  โรงเรียนดี  ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
   

อัตลักษณ์

ฉลาด (Smartness)  แจ่มใส (Smile)  จิตใจงาม (Spirit)

      ฉลาด (Smartness) หมายถึง ความฉลาดด้าน
วิชาการ : โดดเด่นด้านวิชาการ สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ มี ศักยภาพในการแข่งขัน สร้างชื่อเสียงสู่ตนเอง และสังคม
กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา : สามารถนำความรู้ ความสามารถด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรมไปเผยแพร่สู่สังคมได้
คุณธรรมจริยธรรม : เป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนให้เป็นคนดี ไปสู่สังคมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญรุ่งเรืองได้
ความคิด : เป็นบุคคลแห่งการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดและเก็บออม คิดอย่างมีเหตุผลเพื่อนำสังคมให้เจริญรุ่งเรืองสู่สากลได้
      แจ่มใส (Smile) หมายถึง เป็นนักเรียนที่น่ารัก สุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ รักพวกพ้อง มีจิตใจที่ดีงาม และเป็นมิตรกับทุกคน
      จิตใจงาม (Spirit) หมายถึง เป็นนักเรียนที่มีเมตตากรุณา เอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี รู้รัก สามัคคี มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือสังคม เห็นประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และรุ่นน้องให้ความเคารพรุ่นพี่


ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
Phuketwittayalai School
อักษรย่อ ภ.ว.
ที่ตั้งปัจจุบัน 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
มีเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 50  ตารางวา
ทิศเหนือ จดถนนนคร
ทิศตะวันออก จดถนนเทพกระษัตรี
ทิศใต้ จดถนนชุมพร
ทิศตะวันตก จดสถานีตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076212075
โทรสาร 076213922
ชื่อเว็บไซต์ https://www.pkw.ac.th
E-mail pkw@pkw.ac.th
สีประจำโรงเรียน สีฟ้า - สีขาว
สีฟ้า     หมายถึง ความสงบ ร่มเย็น สดใส และสวยงาม
สีขาว   หมายถึง ความบริสุทธิ์ สว่าง รุ่งโรจน์ ความมีระเบียบแบบแผนมีความเชื่อมั่นและมีคุณธรรมภายในรั้วฟ้า - ขาวที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความบริสุทธิ์

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


            โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440 เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยอยู่ในบริเวณวัดมงคลนิมิตร ในสมัยที่พระยาทิพโกษา เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล พระเทวพรหมาบดี เป็นผู้อำนวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับว่าเป็นโรงเรียนสอนหนังสือแห่งแรกในมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ สังฆปาโมกข์ (เพรา พุทฺธสโร) เป็นผู้ดำเนินการ (ครูใหญ่) ท่านผู้นี้ได้สร้างความเจริญในด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างมาก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นบุรพาจารย์ท่านแรกของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2442
ในสมัยพระยาวรสิทธิ์ เสรีวัตร มารับตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนวรสิทธิ์ วัดมงคลนิมิตร” จัดการศึกษาในระดับประถมสำหรับนักเรียนชาย แต่มีนักเรียนหญิงที่สนใจเรียนอยู่ด้วย
 
ปี พ.ศ. 2452
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตและหลวง อุปการศิลปเสริฐ (อั๋น ชัชกุล) เป็นธรรมการมณฑลภูเก็ต มีบรรดาข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป บริจาคเงินเพื่อบำรุงการศึกษา จึงได้สร้างโรงเรียน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนปลูกปัญญา อยู่ในวัดมงคลนิมิตร สอนในระดับประถมศึกษา สำหรับนักเรียนหญิงและชายรุ่นเล็ก และโรงเรียนตัวอย่างมณฑลภูเก็ต (ตั้งอยู่ในบริเวณ โรงเรียนสตรีภูเก็ตปัจจุบัน) สอนนักเรียนชายในระดับประถม และมัธยมสอนชั้นสูงสุดเพียงมัธยมปีที่ 5 เท่านั้น  มีนายชุ่ม ชินเตมีย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็น พระประมูลวิชาเพิ่ม
 
ปี พ.ศ. 2456
ได้เปิดสอนนักเรียนชั้นฝึกหัดครู รับนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ในมณฑลภูเก็ต
 
ปี พ.ศ. 2460
เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนตัวอย่างมณฑลภูเก็ต” มาเป็น “โรงเรียนประจำ มณฑลภูเก็ต  ภูเก็ตวิทยาลัย” มีหลวงโหรกิตยานุพันธ์ (อี่ โหตรกิตย์) เป็นครูใหญ่
 
ปี พ.ศ. 2476
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประจำจังหวัด ภูเก็ตวิทยาลัย”
 
ปี พ.ศ. 2477
ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมาก ท่านได้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมปลาย (ม.7, ม.8) หรือชั้นอุดมศึกษา เป็นครั้งแรก เปิดรับนักเรียนหญิงที่จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนสตรีมาเรียนในระดับมัธยมปลาย นับเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมปลายเป็นสมัยแรก นอกจากนั้นท่านยังเป็นต้นคิดใช้ข้อทดสอบแบบปรนัย นับเป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่ใช้ข้อสอบแบบปรนัย มีการจัดสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาที่สองควบคู่กับภาษาอังกฤษ
 
ปี พ.ศ. 2480

อาคารเรียนเดิมทรุดโทรม จนไม่อาจซ่อมแซมได้ กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณ
จำนวน 150,000 บาท มาปลูกสร้างอาคารใหม่ ที่บริเวณสนามชุมพล เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐ เป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

 
ปี พ.ศ. 2485
ดร.สาโรช บัวศรี ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนจนมีชื่อเสียง มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เปิดสอนตั้งแต่ ม.1 - ม.6 ตามแผนการศึกษาชาติ  พ.ศ. 2479
 
ปี พ.ศ. 2497
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย” ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน
 
ปี พ.ศ. 2498
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่สอง จำนวน 289,000 บาท เป็นอาคาร 2 ชั้น 12 ห้องเรียน  ชั้นบนเป็นไม้  ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง (ปัจจุบันรื้อแล้ว)
 
ปี พ.ศ. 2500
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3 จำนวน 1,500,000 บาท  และขุนเลิศโภคารักษ์ ได้บริจาคเงิน 45,000 บาท สร้างอาคารห้องสมุด “เลิศโภคารักษ์” เป็นอาคารเอกเทศ ต่อมาใช้เป็นอาคารพยาบาล ปัจจุบันรื้อถอนอาคาร
 
ปี พ.ศ. 2502
ได้รับการปรับปรุงตามโครงการพัฒนาการศึกษา (คพศ.)
 
ปี พ.ศ. 2510
ได้รับการปรับปรุงตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในชนบท (คมช.)
 
ปี พ.ศ. 2513
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 4 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท
 
ปี พ.ศ. 2514
ได้มีการก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม และอาคารอุตสาหกรรม (ช่างไม้-ก่อสร้าง)
 
ปี พ.ศ. 2516
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ เป็นเงิน 240,000 บาท
 
ปี พ.ศ. 2518
ได้รับการปรับปรุงตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 2 (คมภ 2)
 
ปี พ.ศ. 2522
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 5 เป็นตึก 4 ชั้น และโรงฝึกงานเป็นตึก 2 ชั้น
 
ปี พ.ศ. 2523
ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์บริการการศึกษาของ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ปี พ.ศ. 2526
รื้ออาคาร 1 ที่สร้างในปี พ.ศ. 2480
 
ปี พ.ศ. 2528
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ   รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดใหญ่
 
ปี พ.ศ. 2529
รื้ออาคาร 2 ที่สร้างเมื่อปี 2498 แล้วสร้างอาคาร 1 ด้วยงบประมาณ 6,350,000 บาท
 
ปี พ.ศ. 2534
ก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ด้วยวงเงินงบประมาณ 5,713,000 บาท
 
ปี พ.ศ. 2537
กรมสามัญศึกษาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของเขตการศึกษา 4
 
ปี พ.ศ. 2538
ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการอินเตอร์เน็ตมัธยม และได้รับการ    คัดเลือกเป็นโรงเรียนสถานีรับสัญญาณดาวเทียม "โครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม"
 
ปี พ.ศ. 2539

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการผลิตครูที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 
ปี พ.ศ. 2539
ได้รับเลือกเข้าโครงการ School Net สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับ NECTEC
 
ปี พ.ศ. 2541
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว
 
ปี พ.ศ. 2542
รื้อโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 002/12  ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2514
 
ปี พ.ศ. 2542
ได้รับงบประมาณจาก อบจ. จำนวน 7,390,000 บาท และงบจากสมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย  จำนวน 3,936,618  บาท รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 11,326,618 บาท สร้างหอสมุด 100 ปีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 
ปี พ.ศ. 2543
ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวนเงิน 16,480,000  บาท ก่อสร้างอาคาร 6 แบบ  324ล/41 (หลังคาทรงไทย)
 
ปี พ.ศ. 2543
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยา-   ศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษา  จังหวัดภูเก็ต  ( สอวน.ปจว. )
 
ปี พ.ศ. 2545
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับมัธยมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)                          
 
ปี พ.ศ. 2545

ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์โรงเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ในการขยายโครงการค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ (ค่ายสอวน. มอ.หาดใหญ่)

 
ปี พ.ศ. 2546
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
 
ปี พ.ศ. 2547
ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตเป็นสถานที่อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พื่อการเรียนการสอน 
 
ปี พ.ศ. 2547

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  จำนวนเงิน 1,108,500 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์วิทยบริการ และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

 
ปี พ.ศ. 2548

ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ฝึกอบรมครู ด้านการใช้ ICT ในการพัฒนาการเรียนรู้ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 
ปี พ.ศ. 2548
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
 
ปี พ.ศ. 2549
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคุณโชติกา โกยสมบูรณ์  สร้างอาคาร 2 ชั้น เพื่อเป็นห้องเรียนและห้องพยาบาล ชื่อ “อาคารลิก้อ”
 
ปี พ.ศ. 2552
ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (HANBAN) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดตั้งห้องเรียนขงจื่อ
 
ปี พ.ศ. 2552
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สร้างห้อง NGN e- learning classroom ภายใต้โครงการดำเนินการทดลองศึกษาและประเมินผลการปรับเปลี่ยนจากโครงข่ายดั้งเดิม เป็นโครงข่ายไอพีในจังหวัดภูเก็ต ของสำนักงาน กทช.
 
ปี พ.ศ. 2552
ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคใต้ตอนบน
 
ปี พ.ศ. 2553

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานแสดงผลงานโรงเรียน  ครู  และนักเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับภาคใต้ 

 
ปี พ.ศ. 2553

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  รับรางวัลพระราชทาน
สถานศึกษา  ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  ระดับ มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2553

 
ปี พ.ศ. 2554

โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารหอประชุมและอาคาร 6  จำนวนเงิน 7,511,215.70 บาท 

 
ปี พ.ศ. 2554

ได้รับงบประมาณ  และเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเพื่อสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์  จำนวนเงิน  1,450,000.00 บาท 

 
ปี พ.ศ. 2555
ปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเป็นอาคารศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  To be Number One
 
ปี พ.ศ. 2555

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงเสด็จเปิด
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  TO BE NUMBER ONE  ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 
ปี พ.ศ. 2555

ได้รับเงินสนับสนุนสร้างลานเอนกประสงค์ด้านหน้าหอสมุด 100 ปี  ชื่อ “ลานหงษ์หยกอนุสรณ์”  สะพานข้ามเขื่อนหน้าโรงเรียนด้านถนนเทพกระษัตรี ชื่อ “สะพานขุนโลหะ-เพ็ญแข พรรคพิบูลย์”  และ หลังคาคลุมระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 5 ชื่อ “ลานนันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต” 

 
ปี พ.ศ. 2556

ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 2554 - 2556

 
ปี พ.ศ. 2556

ได้เปิดแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program “MEP”) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 
ปี พ.ศ. 2557
ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 
ปี พ.ศ. 2557
ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 
ปี พ.ศ. 2558

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2557-2559 จากสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
ปี พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ

 
ปี พ.ศ. 2560

ได้เปิดแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : Science and Mathematics
Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
ปี พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัลรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ ประเภทสถานศึกษาประเภทขนาดใหญ่

 
ปี พ.ศ. 2560
ก่อสร้างอาคารเรียน 3
 
ปี พ.ศ. 2561

ได้รับการรับรองและประกาศผลโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่ มาตรฐานสากลรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปีการศึกษา 2559-2560