การสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมสอบ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2565

วิชา ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ดาราศาสตร์, คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School