โรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา

คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา

ที่ได้มาศึกษาดูงานการรับการประเมินเพื่อเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School