โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

“ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ”

โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School