มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ รอบแรก

คณะผู้บริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School