โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ได้มาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา
และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

2
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School