การตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้ารับการตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานจริง

และเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School