การสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมสอบ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2565
วิชาภูมิศาสตร์ และวิชาโลกและอวกาศ

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School