กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการทดสอบความรู้สมรรถนะการอ่านขั้นสูง

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School