กิจกรรม "26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด" เพื่อให้นักเรียนรับรู้และเข้าใจ

ถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ รวมทั้งโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม
ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด จัดโดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด /โครงการโรงเรียนสีขาว

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School