นางรุ่งนภา แซ่ส้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร

ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School