กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (MIP)ห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.5/7-ม.5/9

จัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน รายวิชาเขียนแบบ

ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

วันที่ 25 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School