กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำ รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี อาจารย์เกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ และอาจารย์ถาวร เกียรติถาวรวงศ์ เป็นวิทยากร

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School