กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2565

โดยการติวเพื่อเตรียมความพร้อมจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2565
เวลา 07.30-08.30 น. (ตามตารางของแต่ละรายชวิชา)

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 27 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School