เทศบาลนครภูเก็ต ที่ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ อาคาร 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School