รองผู้อำนวยการบรรจง หนูไชยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School