คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในวันเข้าพรรษา

ณ ลานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School