คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมหารือ

เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2022 ปีการศึกษา 2565

ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School