คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

ณ ลานสมาคมฯ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School