ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย เข้ามารับบริจาคโลหิต

เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ณ ใต้อาคารเรียน 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School