ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตภูเก็ตและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School