คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

ณ วัดโฆษิตวิหาร จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School