นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้ารับการทดสอบสมรรถนะร่างกาย

เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School